Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
05 May 2020
Job ID: VN30-59045
Trưởng Phòng (Trưởng Nhóm) Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13, thưởng KPI
  • Du lịch nghĩ mát hàng năm
  • Bảo hiểm Bảo việt, khám sức khỏe định kỳ
JOB DESCRIPTION

1/ Hoạch định phát triển đào tạo, quản lý và triển khai công tác đào tạo nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực của Công ty. - Nghiên cứu, phân tích, thực hiện khảo sát nhằm xác định nhu cầu đào tạo của các bộ phận/phòng/ban, từ đó tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tháng/quý/năm trình Trưởng bộ phận. - Lập kế hoạch đào tạo theo thực trạng năng lực nguồn nhân lực của Công ty và định hướng phát triển nguồn nhân lực của Ban Tổng Gám đốc theo định kỳ hàng năm/hàng tháng. - Xây dựng quy trình đào tạo để hướng dẫn phòng Nhân sự các đơn vị thành viên và các phòng ban khác trong công ty cùng phối hợp thực hiện công tác đào tạo. - Triển khai và tổ chức công tác đào tạo với các hình thức đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài, khuyến khích CBNV tự đào tạo trong nội bộ bộ phận. - Tìm kiếm, liên hệ với các chuyên gia đào tạo; Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo. - Đánh giá chất lượng sau đào tạo. - Đề xuất kế hoạch phát triển sau đào tạo cho CBNV các bộ phận của công ty và các đơn vị thành viên và báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc. - Kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo nội bộ tại các đơn vị thành viên. - Báo cáo tổng kết về công tác đào tạo của IMG và các đơn vị thành viên cho Ban giám đốc theo định kỳ hàng tháng/quý/năm. 2/ Hoạch định và quản lý triển khai quy trình đánh giá hiệu quả công việc của công ty và trong hệ thống. - Phối hợp với Ban Lãnh đạo và các Giám đốc Công ty thành viên xây dựng bộ KPI cấp Công ty, Phòng và cấp cá nhân hàng năm. - Quản lý việc hướng dẫn triển khai việc đánh giá hiệu quả công việc cho công ty và các đơn vị thành viên. - Phối hợp với các bộ phận của IMG và Công ty thành viên triển khai thực hiện đánh giá KPI hàng năm. - Phối hợp với các bộ phận của IMG và Công ty thành viên tập hợp và tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả công việc trên toàn hệ thống. - Kiểm soát định kỳ rà soát tổng thể quy trình Quản lý hiệu quả làm việc và đề xuất chỉnh sửa khi cần. - Báo cáo tổng kết về công tác đánh giá hiệu quả công việc của IMG và các đơn vị thành viên cho Ban giám đốc sau khi kết thúc mỗi kỳ đánh giá/rà soát hiệu quả công việc. 3/ Quản lý và phát triển nhân viên - Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực. 4/ Nhiệm vụ khác - Hỗ trợ các chức năng trong phòng Nhân sự khi được yêu cầu. - Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp quản lý.

JOB REQUIREMENTS

- Giới tính: Nam/ nữ từ 26 tuổi trở lên. - Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nhân sự/ Luật/ Kinh doanh / Kế toán/ Thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan. - Kỹ năng chuyên môn/ kiến thức: + Tiếng Anh giao tiếp. + Kỹ năng máy tính văn phòng. + Ưu tiên có chứng chỉ về đào tạo, huấn luyện về kỹ năng giảng dạy. + Am hiểu về mảng quản lý đào tạo và mạng lưới cung cấp dịch vụ đào tạo. + Am hiểu về đánh giá hiệu quả công việc, KPI, bảng điểm cân bằng (BSC). - Kỹ năng mềm: + Kỹ năng giao tiếp. + Kỹ năng làm việc nhóm. + Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm. + Kỹ năng giải quyết vấn đề. + Kỹ năng đàm phán và ra quyết định. - Phẩm chất cá nhân khác: + Trách nhiệm cao, có tâm huyết. + Tinh thần đồng đội, hỗ trợ, giúp đỡ mọi người. + Trung thực, công bằng, đạo đức tốt.

Apply Now

Job Details:

Công Ty CP Đầu Tư IMG
Is this your company? Claim it now!