Jobs in Vinh Phuc 125 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
20 January 2020
Job ID: VN65-1125
Trợ Lý Giám Đốc Xưởng Cắt 裁床经理助理
WHAT WE CAN OFFER
  • In accordance with Company Policy
JOB DESCRIPTION

HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC XƯỞNG CẮT Lên lịch cắt cho các mã hàng tùy thuộc vào lịch xuất hàng. – Kiểm tra sơ đồ, cắt hàng và các công việc liên quan đến tổ cắt để đảm bảo công việc tổ cắt được thông suốt. – Nhận và thực hiện lệnh sản xuất theo tiến độ từ bộ phận kế hoạch – Phối hợp với tổ bán thành phẩm, phòng QA, bộ phận kế hoạch và các bộ phận có liên quan thực hiện kế hoạch được giao – Phụ trách tổ cắt và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo về chất lượng bàn cắt – Quản lý công nhân trong tổ Dựa trên các nhiệm vụ trên, hoặc xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. – Được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 协助管理裁床工作 按照出货时间安排各物品代碼裁货时间。 - 检查图表,裁货及其他的裁床工作确保裁床工作顺利。 - 按照生产计划部接收及执行生产指令 - 配合半成品部,QA部,生产计划部及其他相关部门执行分配的计划 - 负责裁床的工作及负责裁床产品的品质 - 管理员工按照以上任务,或者建立詳細的每日和每週任務表,指导员工工作。 - 其他的工作会在面试中讨论

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên. - Thành thạo máy tính, tin học văn phòng. - Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết) - Ưu tiên có kinh nghiệm. - 大专,大学毕业以上。 - 熟练电脑操作 - 中文会听说读写 - 有经验优先

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Fwkk Việt Nam
Is this your company? Claim it now!