Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 October 2020
Job ID: VN54-16
Health & Safety Administrator / Nhân Viên Hành Chính An Toàn và Sức Khỏe
WHAT WE CAN OFFER
  • Team building
  • Annual health check-up; The Health & Accident Insurance package for employees and 03 dependents.
  • The annual leave of an employee will be increased 1 day for every 1 year
JOB DESCRIPTION

*** Description/Definition - Mô tả/Định nghĩa: Nhân viên Hành Chính An toàn và Sức Khỏe sẽ báo cáo với Quản lý An Toàn Môi Trường và Sức Khỏe và trách nhiệm của bạn là thực hiện, phối hợp và quản lý các điều kiện và thực hiện về An toàn Sức Khỏe để tuân thủ các yêu cầu pháp luật của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, để đạt được kết quả thực hiện về an toàn sức khỏe cao nhất. Bạn sẽ tư vấn và thực thi các biện pháp phòng ngừa và khắc phục để đảm bảo rằng người lao động được làm việc trong một môi trường an toàn. (Eng) The Health and Safety Administrator will report to the HSE Manager and your responsibility will be to implement, coordinate and manage Health &Safety conditions and practices in order to comply with Vietnamese legislative requirements and international standards, to achieve highest level of Health and Safety performance. You will advise on and enforce preventive and corrective measures to help ensure that all employees work in a safe environment. Responsibilities/Trách nhiệm: • Report to and assist the HSE Manager in all health and safety management works. Báo cáo và hỗ trợ Quản lý An Toàn Môi Trường và Sức Khỏe tất cả các công việc quản lý sức khỏe và an toàn. • Assist with weekly and monthly health and safety reporting including liaising with contractors. Hỗ trợ thực hiện báo cáo sức khỏe và an toàn hàng tuần và hàng tháng bao gồm liên lạc với các nhà thầu. • Attend meetings and take minutes of meetings. Tham dự các cuộc họp và ghi biên bản cuộc họp. • Ensure PPE stock levels are monitored and maintained. Đảm bảo thiết bị bảo hộ lao động lưu trữ được theo dõi và bảo quản. • Attend daily pre-start meetings and assist the HSE Manager with documents and presentations. Tham dự các cuộc họp trước khi triển khai công việc hàng ngày và hỗ trợ Quản lý An Toàn Môi Trường và Sức Khỏe chuẩn bị tài liệu và bài thuyết trình. • Attend site inspections and assist in documenting and recording information. Tham dự các buổi nghiệm thu và hỗ trợ lập hồ sơ và ghi chép thông tin. • Update and maintain HSE induction registers. Cập nhật và duy trì danh sách huấn luyện an toàn lao động, sức khỏe và môi trường. • Assist in HSE inductions of project personnel. Hỗ trợ huấn luyện an toàn cho nhân sự của dự án. • Maintain all hard and soft copies of documents for health and safety including contractor records for inductions, fuel usage, HSE data, etc. Duy trì tất cả hồ sơ phương tiện điện từ và phương tiện giấy của các tài liệu sức khỏe và an toàn bao gồm hồ sơ nhà thầu về huấn luyện an toàn, sử dụng nhiên liệu, dữ liệu an toàn, v.v. • Ensure UPC staff have correct insurances, personal documents, training records, etc and assist the Health & Safety Manager to organise any training requirements, documents, etc. Đảm bảo nhân viên UPC có bảo hiểm, tài liệu cá nhân, hồ sơ đào tạo…chính xác và hỗ trợ Quản lý An Toàn và Sức Khỏe tổ chức các buổi đào tạo yêu cầu, tài liệu, v.v.. • Work with the Site Administrator / Document Controller to ensure site supplies are stocked and that all soft and hard copies of documents are correctly filed and stored. Làm việc với Nhân viên Hành Chính Công Trường / Nhân viên Kiểm soát tài liệu để đảm bảo các thiết bị công trường được bảo quản và tất cả hồ sơ phương tiện mềm và hồ sơ phương tiện giấy được sắp xếp và lưu trữ đúng. • Ensure that UPC First Aid supplies and Firefighting / PPE equipment is maintained and are not out of expiry dates. Đảm bảo rằng dụng cụ sơ cấp cứu của UPC và thiết bị phòng cháy chữa cháy được duy trì và không quá hạn sử dụng. • Support with the planning and maintenance of the Health & Safety audit plan and controlling documents within. Hỗ trợ việc lập và duy trì kế hoạch đánh giá về An toàn và Sức Khỏe và kiểm soát tài liệu. • Interpret Health & Safety legislation, policies, and procedures to identify areas for updates Giải thích luật, chính sách và thủ tục An toàn và Sức Khỏe để xác định các khu vực cần cập nhật • Participate in causal analysis and track incident investigations & Assist with workplace investigations Tham gia phân tích nguyên nhân và theo dõi điều tra sự cố & Hỗ trợ điều tra tại nơi làm việc • Ensure record keeping is kept up to date and current. Đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ luôn được cập nhật • Review and analyze all accident/incident reports, track results, and provide recommendations to prevent reoccurrence. Xem xét và phân tích tất cả các báo cáo tai nạn / sự cố, theo dõi kết quả và đưa ra các khuyến nghị để ngăn ngừa tái diễn. • Track, maintain and report required safety metrics for statistical analysis. Theo dõi, duy trì và báo cáo các chỉ số an toàn cần thiết để phân tích thống kê.

JOB REQUIREMENTS

Competencies and requirements/ Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm: • University Degree in Science/Engineering or equivalent with additional professional qualifications in HSE. Bằng đại học về Khoa học / Kỹ thuật hoặc tương đương với trình độ chuyên môn bổ sung lĩnh vực HSE. • Minimum of 3 years’ relevant experience; including construction site experience Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan; bao gồm kinh nghiệm công trường xây dựng • Basic knowledge of Construction, Operations, Health, Safety & Environmental fields. Kiến thức cơ bản về Xây dựng, Vận hành, Sức khỏe, An toàn & Môi trường; • Strong within communication, stakeholder management and management systems. Kỹ năng tốt trong giao tiếp, quản lý các bên liên quan và hệ thống quản lý; • Having work experience in developing/building wind projects is preferred. Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển / xây dựng dự án điện gió; • First Aid Certificate is an advantage. Giấy Chứng Nhận Sơ Cứu là một lợi thế. • Travel required Yêu cầu đi công tác • Good English and Vietnamese verbal and written skills mandatory; speaking Khmer is an asset; Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt; nói tiếng Khmer là một điểm mạnh; • Motivated and self-starter is a plus. Tư duy tích cực và chủ động là ưu điểm; • High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project) required; Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point, Project); và • Excellent communication skills, personable, team player. Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, tinh thần đồng đội. • Good attention to details, good organization skills and strong work ethic. Cẩn thận, chi tiết; khả năng tổ chức tốt; đạo đức tốt. NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. Employee may perform other related works as negotiated to meet the ongoing needs of the organization. Chú ý: Mô tả công việc này không được dự định bao hàm tất cả. Nhân viên có thể thực hiện các công việc liên quan khác theo thỏa thuận để đáp ứng các nhu cầu công việc của công ty. General Information/Thông tin chung: • Salary level: Negotiable Mức Lương: Thương lượng • Job Grade: 2 Cấp bậc công việc:2 • Department: Engineering & Construction Bộ phận: Xây dựng và kỹ thuật • Report to: Health & Safety Manager Báo cáo: Quản lý An Toàn Môi Trường và Sức Khỏe • Full time/part time: Full Time Toàn thời gian/ Bán thời gian: Toàn thời gian • Location: Soc Trang Địa điểm làm việc: Sóc Trăng

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Upc Renewables Vietnam Management
Is this your company? Claim it now!