Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 June 2020
Job ID: VN29-37
Kế Toán Giá Thành - Costing Accountant
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th Payment and Bonus
  • Healthcare
  • Training and Development
JOB DESCRIPTION

Chịu trách nhiệm kiểm soát tiêu hao sản xuất hiệu quả, kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo tính xác thực và hợp lý, báo cáo kịp thời các biến động bất thường để giảm thiểu rủi ro, giá thành sản phẩm hợp lý. Kiểm soát tài sản, hàng tồn kho nhà máy, đảm bảo qui trình xuất – nhập – kiểm kê tồn kho theo đúng qui định. - Kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, phế liệu thu hồi, đảm bảo việc cập nhật batch sản xuất chính xác, complete – close batch sản xuất online. Báo cáo phân tích tiêu hao trong sản xuất, kịp thời highlight các bất thường trong tiêu hao cho Ban giám đốc và các Trưởng bộ phận để có hành động khắc phục kịp thời. - Kiểm soát và phân tích các biến động chi phí khác thường (manhour, machine hour. OEE, các chi phí chung khác …) nhằm tìm cơ hội giảm thiểu chi phí sản xuất. - Tính toán giá thành sản phẩm chính xác, phản ánh hợp lý thực tế và đảm bảo các nguyên tắc kế tóan, chuẩn mực kế tóan Việt Nam & nhu cầu quản lý nội bộ. Phân tích biến động giá thành hiệu quả, dễ hiểu, chính xác và đề xuất. - Kiểm soát ngân sách các phòng ban, hỗ trợ các phòng ban lập ngân sách năm, đánh giá việc thực hiện ngân sách từng tháng. - Kiểm tra kiểm soát các giao dịch kho phản ánh đúng thực tế, on-line và đầy đủ chứng từ theo qui định tập đoàn và pháp luật. Tổ chức kiểm kê định kỳ hàng hóa chất lượng, đúng theo qui định kiểm kê; yêu cầu giải trình (nếu có) cho các chênh lệch kho. - Quản lý tài sản cố định nhà máy từ khi hình thành đưa vào sử dụng: chứng kiến tài sản khi hình thành, thanh lý, chuyển giao, chứng kiến, ghi sổ kịp thời các giao dịch, Định kỳ (mỗi 6 tháng) tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản và yêu cầu giải trình, hướng xử lý cho các tài sản bị thất thoát, thời gian hữu dụng không còn đúng như sổ sách.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp đại học tài chính, kế toán. - Sử dụng thạo Excel, Word, Power Point… - Kinh nghiệm làm việc trên 3 năm; 2-3 năm kinh nghiệm ở các vị trí và quy mô tương đương; kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức MNC/nước ngoài được ưu tiên. - Nắm bắt và hiểu rõ các quy định về luật thuế. - Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và động viên các bộ phận, phòng ban khác cùng thực hiện mục tiêu đề ra - Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống kế toán lớn như ERP, SAP.

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Masan
Is this your company? Claim it now!