Transportation Jobs 41 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
17 September 2020
Job ID: VN30-63699
Trưởng Phòng Chuỗi Cung Ứng / Supply Chain Manager (Asia Hub & 3PL)
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th month salary. Bonus Payment related to Performance
  • Modern office, clean and safe work environment
  • Extra personal Incident Insurance
JOB DESCRIPTION

1. Chịu trách nhiệm quản lý các bên đối tác bao gồm giao diện hoạt động với đối tác Operative responsible management of our 3PL partner incl. operative interface to the partner • Quản lý tất cả các quy trình do đối tác bên ngoài cung cấp. Management of all processes, which needs to take care of by our external partner • Chịu trách nhiệm hoạt động logistic, sản xuất (hoạt động trước khi đóng gói, đóng gói, đưa ra các hướng dẫn sắp xếp đơn hàng, và các dịch vụ giá trị gia tăng) Logistic operations, production (pre packing, kitting, generate kitting instructions, value added services) • Kiểm soát toàn bô đơn đặt hàng, bao gồm các quy trình dịch vụ giá trị gia tăng. Control of all production orders incl. value added services processes. • Lập kế hoạch chi phí liên quan, kiểm soát tối ưu dựa trên cơ sở kế hoạch hằng tháng, lập ngân sách hằng năm của chi phí logistic bồm gồm ảnh hưởng từ thay đổi phát triển quy mô kinh doanh, những thay đổi về cơ cấu phân loại, sắp xếp lại tác động từ chi phí liện quan (ví dụ: forwarding…) Cost planning of the external costs and controlling at minimum on a monthly base (status versus plan), yearly budgeting of logistics costs incl. influence of business development, changes in assortment and external costs impact (e.g. forwarding…). • Giám sát và duy trì dữ liệu tổng thể liên quan đến logistics (dữ liệu hình thái) và dữ liệu tổng thể liên quan đến hải quan (số thuế hải quan, tính toán ưu đãi thuế quan, quy định cấm vận và các quy tắc…). Supervision and maintenance of logistics relevant master data (morphologic data) and customs relevant master data (custom tariff number, preferential calculation, bans and rules …). • Chịu trách nhiệm với tất cả chỉ số KPI’s logistics cần thiết để kiểm soát đối tác 3PL. Tránh các chi phí phát sinh, đảm bảo tiến độ giao hàng dựa trên dịch vụ của đối tác với chi phí tối thiểu. Theo dõi lịch trình của tất cả các đợt giao hàng (trong và ngoài nước) và dịch vụ của đối tác đúng hạn Responsibility for all logistics KPI’s which are needed to control the 3 PL partner. Avoidance of additional costs, ensuring the target delivery service based on the service of the 3 PL at minimized costs. Monitoring the scheduling of all deliveries (inbound and outbound) and the service of the 3PL on time. • Hợp tác rất chặt chẽ với 3PL logistics, bán hàng, chuỗi cung ứng địa phương, Quản lý sản phẩm và chuỗi cung ứng toàn cầu Very close cooperation with 3PL logistics, sales, local SCM, Product management, and global logistics. • Kiểm soát tất cả các đơn đặt hàng sản xuất bao gồm. các quy trình dịch vụ liên quan khác. Control of all production orders incl. value added services processes. • Quản lý hệ thống WMS / ERP (Odoo / SAP), bao gồm các chủ đề giao diện với Hội Sở và đối tác 3PL Management of WMS/ERP (Odoo / SAP), including interface topics with 3PL & HQ 2. Lập báo cáo và phân tích Reporting / Analysis tasks • Cập nhật tham số dữ liệu hàng hóa liên tục tại kho thuê. Trực tiếp, tối ưu hóa và điều phối đầy đủ quy trình đặt hàng Updating of stock parameters as a fill-grade of the rented space. Direct, optimize and coordinate full order cycle • Cập nhật kế hoạch vận chuyển xuất nhập kho với đối tác 3PL Update the overseas inbound and outbound shipment plans in cooperation with 3 PL. Điều phối dự báo, lập kế hoạch để theo dõi giao hàng đúng hạn FOB Generate & follow up with forecasts from HQ & Subsidiaries to assure continuous, uninterrupted supply of goods; assure to communicate demand with suppliers properly • Liên hệ trước với đối tác trong trường hợp thay đổi tình hình tồn kho (cần nhiều hoặc ít hơn không gian dự trữ) Contact the 3PL in advance in case of changes of the stock situation in the warehouse (need of more or less space of bin locations). • Giám sát "tình hình đơn hàng sản xuất" (ví dụ: để đóng hoặc sắp xếp đơn hàng trước) và kiểm soát đối tác trên khối lượng công việc này (sản xuất đúng thời gian với chi phí thỏa thuận và chất lượng được yêu cầu). Monitoring of "production order situation" (e.g. for kitting or pre-packing) and control the 3 PL on this workload (production on time for agreed costs and requested quality). • Xử lý tất cả các lô hàng xuất nhập khẩu bằng cách quản lý các quy trình phải được thực hiện bởi đối tác bên ngoài. (hoạt động hậu cần, sản xuất, trước đóng gói, đóng gói, dịch vụ đi kèm khác…) Handle all import and export shipments by manage processes which must be fulfilled by our external partner. (logistic operations, production, pre-packing, kitting, value added services….) • Phối hợp chặt chẽ với đối tác 3PL, bên bán hàng, chuỗi cung ứng địa phương, Quản lý sản phẩm, hậu cần toàn cầu và quản lý kho để đảm bảo việc giao hàng được hoàn thành và đúng hạn. Coordinate closely with 3PL logistics, sales, local SCM, Product management, and global logistics and warehouse manager to ensure our deliveries are completed and on time. • Xem xét tất cả các thủ tục trong công ty để đảm bảo chúng tuân thủ luật pháp và Quy tắc ứng xử giữa các công ty. Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tuân thủ luật pháp, hướng dẫn và các yêu cầu ISO. Review all procedures in the company to ensure they are compliant with the law and Inter-company Code of Conduct. Ensure that all operations adhere to laws, guidelines, and ISO requirements. • Tham dự các khóa đào tạo hải quan, được cung cấp bởi cục hải quan và lên kế hoạch chiến lược và quản lý dịch vụ logistic, vận chuyển và dịch vụ khách hàng Attend customs trainings, which been provided by customs department and - strategically plan and manage logistics, transportation and customer services • Chuẩn bị ngân sách và kế hoạch giao hàng. Prepare budget and project deliverables. • Đảm bảo rằng các lợi ích kinh doanh từ chi phí thấp nhất có thể và giá trị tốt nhất. Ensuring that the business benefits from the lowest possible cost and best value.

JOB REQUIREMENTS

- Education requirements: Bachelor degree, preferably in Material Planning / SCM - Mastering processes of material planning including planning dependencies and logistical processes - Independent, strong collaborator, communicative with strong problem solving skills - Deep application knowledge in ERP applications (like SAP or Odoo) and MS Office - Fluent in business English (oral+ written) - Ability to work collaboratively in a team environment (and know when to lead and when to follow) - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent communications skills including oral, written, and presentation - A high level of motivation and a self-starting attitude - An ability to think outside of the box, and thrive on new challenges Employee Benefits / Phúc lợi của nhân viên • Môi trường làm việc hiện đại và chuyên nghiệp Clean & modern working environment • Được cung cấp thẻ taxi phục vụ cho mục đích công việc Provided company's taxi card for company job purpose • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Personal Incident Insurance • Điện thoại di động của Công ty Company Mobile phone • Máy tính của Công ty Company Laptop • Lương tháng 13 13th month salary • Tiền thưởng hằng năm tùy thuộc vào hiệu suất công việc Bonus Payment related to Performance • Và các trang bị khác liên quan đến công việc And other work related equips

Apply Now

Job Details:

Zwilling J.A. Henckels (Vietnam) LTD.
Is this your company? Claim it now!