Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
19 November 2019
Job ID: VN7-34
GSD Staff
WHAT WE CAN OFFER
  • Allowance for Lunch
  • 13th Payment
JOB DESCRIPTION

Provide detailed OB (Operation Breakdown) to help GSD Supervisor in SMV creation. Cung cấp OB chi tiết (phân tích hoạt động) để giúp giám sát GSD trong việc tạo SMV. Provide thread consumption using Seamworks program both for costing & production purposes. Cung cấp mức tiêu thụ luồng bằng chương trình Seamworks cho cả mục đích sản xuất và chi phí. Help in the translation of OPL (Operation List) from English to Vietnamese for the understanding. Trợ giúp trong dịch thuật OPL (Danh sách hoạt động) từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Conduct actual production study to counterchecks SMV in detail. Tiến hành nghiên cứu sản xuất thực tế để kiểm tra SMV một cách chi tiết.

JOB REQUIREMENTS

College graduate in any field Tốt nghiệp đại học trong bất kỳ chuyên ngành nào With at least 1 year of working experience in a garment manufacturing set up Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ sở sản xuất may mặc

Apply Now

Job Details:

Alliance One Apparel Co. Ltd
Is this your company? Claim it now!