Jobs in Hung Yen 400 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
17 July 2019
Job ID: VN33-672
Environment Staff (HSE Staff)
WHAT WE CAN OFFER
  • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
  • Professional, dynamic working environment
  • Attractive salary and bonus
JOB DESCRIPTION

Part of Lot J, Dong Van II Industrial Zone, Bach Thuong Commune, Duy Tien District, Ha Nam Province, Vietnam I. LABOUR SAFETY - General control safety in company: occupational safety, chemical safety (training, report, meeting, onsite checking...) - Daily monitors the assigned area to determine whether there is any machines, equipment, tools, appliances, or working procedure, process which is liable to cause environmental problem. - Patrol, check the environmental safety II. ENVIRONMENT - Control of Chemicals - Control of wastes - Cooperate with other department to find and improve the environmental conditions through remediation. - Work on designing, planning, and implement measures to prevent, control or remediate environmental hazards. - Periodically environmental monitoring, environmental management including managing and -reducing waste and pollution inside and outside jobsite - Supervise the procedure of waste removal and transportation inside company. III. FIRE FIGHTING AND FIRE PREVENTION SAFETY - Prepare stipulations on fire fighting and fire prevention - Prepare instructions, labels, signs for fire fighting and fire prevention activities - Make list of fire fighting and fire prevention equipment and update, keep track regularly - Check potential areas of fire fighting and explosion (smoking area, welding area, gas area, chemicals, etc ) - Make a plan for period fire drill. IV. OTHER DUTIES - Keeping up to date and ensuring compliance with current health, safety and environment legislation - Plan and perform periodic HSE inspections and report to any such related incidents - Maintain, update and retain relevant records, documentations and certifications as required under the regulatory authorities - Perform other duties assigned by Manager & Director ---------------------------------------------- I. AN TOÀN LAO ĐỘNG - Kiểm soát vấn đề an toàn trong công ty: an toàn lao động, an toàn hóa chất (đào tạo, báo cáo, họp, kiểm tra...) - Hàng ngày giám sát khu vực được phân công để xác định xem có bất kỳ máy móc, thiết bị, công cụ, hoặc quy trình có thể gây ra vấn đề môi trường. - Tuần tra, kiểm tra môi trường II. MÔI TRƯỜNG - Kiểm soát hóa chất - Kiểm soát chất thải - Hợp tác với các bộ phận khác để tìm và cải thiện vấn đề môi trường. - Thiết kế, lập kế hoạch và triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát hoặc khắc phục các mối nguy hại về môi trường. - Giám sát môi trường định kỳ, quản lý môi trường bao gồm quản lý và xử lý chất thải/ô nhiễm trong và ngoài công trường - Giám sát quy trình loại bỏ chất thải và vận chuyển trong công ty. III. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Chuẩn bị các quy định về luật phòng cháy chữa cháy - Hướng dẫn, chỉ dẫn các hoạt động PCCC - Lập danh sách các thiết bị PCCC và cập nhật, theo dõi thường xuyên - Kiểm tra các khu vực dễ cháy nổ (khu vực hút thuốc, khu vực hàn, khu vực khí đốt, hóa chất, vv) - Lập kế hoạch diễn tập cứu hỏa IV. NHIỆM VỤ KHÁC - Luôn cập nhật và đảm bảo tuân thủ luật an toàn lao động, môi trường và PCCC - Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra HSE định kỳ, báo cáo khi có bất kỳ sự cố nào - Duy trì, cập nhật và lưu giữ các hồ sơ, tài liệu, chứng nhận có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc & Giám đốc giao

JOB REQUIREMENTS

- Male Employee - Graduated University or College, major in Electrical, Environment or relevant - Have knowledge about law (labor safety, firefighting, environment…) - Have at least 2 experience years in the same position - Nhân viên nam - Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, chuyên ngành Điện, Môi trường hoặc có liên quan - Có kiến thức về luật an toàn lao động, PCCC, môi trường - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Liên hệ: Ms Ngoan Gửi CV ghi rõ vị trí cần tuyển


Job Details:

Công Ty TNHH Sam Sung Climate Control Việt Nam
Is this your company? Claim it now!