Hospitality & Tourism Jobs 380 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
04 December 2019
Job ID: VN30-42910
Hangout Manager/ Quản Lí Hangout
WHAT WE CAN OFFER
  • 15 paid annual leave
  • Very Competitive Salary + 13 Month Salary
  • Health Insurance
JOB DESCRIPTION

Report to: Head of Operations Báo cáo cho: Trưởng phòng vận hành Department: Operations Phòng: Vận hành Mục tiêu/ Objectives Đảm bảo hoàn thành tốt các công việc được giao/ Ensure to complete all the tasks assigned Trách nhiệm chính/ Responsibilities ✓ Arrange working schedule and manage Hangouts workforce to accommodate daily workload; Sắp xếp lịch làm việc và quản lý nhân viên tại HO để đáp ứng khối lượng công việc mỗi ngày ✓ Support COO to supervise daily operational activities of Hangouts, such as CDM/ATM management, transactions handling, customer’s complaint handling following all required operational procedures while ensuring customer’s satisfaction and service standards of Timo; Hỗ trợ FOM giám sát các hoạt động hàng ngày tại Hangouts, như quản lý CDM / ATM, xử lý giao dịch, xử lý khiếu nại của khách hàng theo quy trình vận hành được yêu cầu, trong khi đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và các tiêu chuẩn dịch vụ của Timo. ✓ Manage coffee service at Hangouts to ensure same standards of Timo service and quality across the country; Quản lý dịch vụ cà phê tại Hangouts, đảm bảo cùng tiêu chuẩn về chất lượng và dịch vụ Timo trên toàn quốc ✓ Be responsible of training and coaching Hangout staff in order to build a talent force with strong technical knowledge and advanced service skill for an extraordinary customer experience in Timo Hangout; Chịu trách nhiệm đào tạo và huấn luyện nhân viên Hangout với mục đích xây dựng được đội ngũ nhân viên giỏi, được trang bị kỹ năng tốt để phục vụ và hỗ trợ khách hàng trải nghiệm các dịch vụ tại Timo ✓ Prepare reports for direct manager about issues as well as solutions for any problems at Hangout to improve operational quality of Timo Báo cáo cho quản lý trực tiếp về các vấn đề cũng như đề xuất các giải pháp cho mọi sự cố tại Hangout để cải thiện chất lượng hoạt động của Timo; ✓ Implement tasks allocated by Front Office Manager; Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân bổ bởi Front Office Manager

JOB REQUIREMENTS

✓ Have at least 5 years working experience in Banking/Customer service/ hospitality area, such as 4- stars hotels or restaurants/Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các ngành Ngân Hàng/Chăm sóc khách hàng/ Khách Sạn/…; ✓ Have at least 2 years’ experience in leader position/ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý ✓ Have knowledge in banking or finance is a positive point/ Có kiến thức, kinh nghiệm trong mảng dịch vụ Ngân Hàng/Tài Chính; ✓ Have strong interpersonal and leadership skills/Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng lãnh đạo; ✓ Have appropriate appearance/Có ngoại hình là một lợi thế; ✓ Be a willing to work any shift 24/7 – Timo service is available for our customers 365 days a year/Có thể làm việc theo ca, luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng vào bất cứ thời gian nào; ✓ Be excited about working in a start-up project under high pressure/Chịu áp lực tốt và mong muốn làm cho các dự án mới

Apply Now

Job Details:

Timo
Is this your company? Claim it now!