Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 August 2019
Job ID: VN48-21
Purchaser/ Nhân Viên Mua Hàng
WHAT WE CAN OFFER
  • Insurance and other benefits in accordance company policy
  • Competitive Salary
  • Dynamic and friendly working environment
JOB DESCRIPTION

JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES 1. Deal mainly with local purchase 2. Liaise with requestor to understand their requirements 3. Source from competitive suppliers and price that can meet out requirements 4. Generate purchase order and liaise with supplier for order confirmation 5. To make comparison between different quotes before seeking approval to purchase. 6. Liaise with section leader for payment matters 7. Liaise with store keeper for storing items 8. Observe safety and housekeeping at work area. 9. Complete administration tasks to authority. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Liên hệ với các nhà cung cấp trong nước 2. Liên hệ với người yêu cầu để hiểu được yêu cầu của họ 3. Tìm các nhà cung cấp cạnh tranh và giá cả có thể đáp ứng được nhu cầu của công ty 4. Tổng hợp yêu cầu mua hàng và liên hệ với nhà cung cấp để xác nhận lại yêu cầu 5. So sánh các báo giá trước khi trình ban lãnh đạo Công ty phê duyệt 6. Làm việc với Trưởng bộ phận về các vấn đề chi trả 7. Làm việc với thủ kho để lưu kho 8. Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc 9. Thực hiện các công việc giấy tờ với cơ quan nhà nước.

JOB REQUIREMENTS

- Qualification: 3 years certificate/Degree; - Experience: 2 years for 3 years certificate/ Fresh for degree; - Able to work independently and under high pressure; - Honest, integrity and process discipline; - Structured thinking, strong analytical and problem solving skills; - Good negotiation, effective communication and influencing skills; - Ability to communicate by English and good computer skills;

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam
Is this your company? Claim it now!