Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
26 May 2021
Job ID: VN48-69
PM Engineer (Làm Việc Tại Phú Yên)
WHAT WE CAN OFFER
  • Insurance and other benefits in accordance company policy
  • Dynamic and friendly working environment
  • Competitive Salary
JOB DESCRIPTION

JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES 1. Coordinate, give technical support for repair, maintenance, convert machine in order to make production to be smooth. 2. Plan for periodic maintenance, replacement all machines 3. Perform machine improvement projects 4. Manage the spare part status to make sure the spare part always enough, keep track of expenses for saving cost 5. Coordinate with production engineers, line leaders to implement machine improvement 6. Manage, train for PM and production technician 7. Perform PM job according to TS-16949 requirement 8. Supervise and enforce safety housekeeping at work place 9. Report punctually any difficulty when performing all above job. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận sản xuất để bảo trì, sửa chữa, chuyển đổi máy móc sản xuất nhằm đảm bảo hoạt động liên tục đảm bảo mục tiêu sản xuất 2. Lập kế hoạch lắp đặt, bảo trì, thay thế,…máy móc sản xuất theo định kỳ cho toàn bộ thiết bị 3. Thực hiện các dự án cải tiến máy móc 4. Theo dõi phụ tùng thay thế để không bị thiếu, báo cáo, theo dõi chi phí và đưa ra phương pháp tiết kiệm phụ tùng. 5. Phối hợp với các kỹ sư, trưởng ca sản xuất để thực hiện các dự án sửa chữa, cải tiến máy móc để đạt hiệu quà cao. 6. Quản lý, đào tạo trên công việc cho kỹ thuật viên bảo trì Non chip, cùng kỹ thuật viên sản xuất khi có yêu cầu 7. Thực hiện các công việc bảo trì máy sản xuất theo yêu cầu TS-16949 8. Giám sát, thực hiện an toàn và vệ sinh nơi sản xuất 9. Báo cáo kịp thời với cấp trên những khó khăn trong việc thực hiện công việc

JOB REQUIREMENTS

- Qualification/ Trình độ: 3 years certificate/ Degree/ Cao đẳng/ Đại học - Experience/ Kinh nghiệm: 5 years for 3 years certificate/ 3 years for degree/ 5 năm đối với hệ cao đẳng/ 3 năm đối với hệ đại học

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam
Is this your company? Claim it now!