11 May 2019
Job ID: VN48-10
Administration Assistant
WHAT WE CAN OFFER
  • Insurance and other benefits in accordance company policy
  • Competitive Salary
  • Dynamic and friendly working environment
JOB DESCRIPTION

2. JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES 2.1. Translating documents from Vietnamese into English and vice versa. 2.2. Interpreting for expatriates to exchange work with employees / clients. And implementation the job required by the Management Board. 2.3. Responsible to implement and manage Work permit and resident approval for expatriates and Management Board. 2.4. To update the legal requirements to relevant departments based on announced regulations. 2.5. To manage, arrange the transportation and accommodation for Expatriate and Guest. Facilitate the procedures for requesting payment of costs incurred by the HRA Department, and the Expatriates upon request. 2.6. Enforce safety and housekeeping at the work area. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.  Thông dịch cho các chuyên gia khi trao đổi công việc với nhân viên/khách hàng. Và thực hiện các công việc được yêu cầu từ Ban Giám đốc.  Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý Giấy phép lao động, tạm trú cho Chuyên gia và Ban Giám đốc.  Cập nhật cho các bộ phận liên quan các yêu cầu về pháp luật dựa trên các qui định được ban hành.  Quản lý, sắp xếp phương tiện đi lại và chổ ở cho Chuyên gia và khách. Hỗ trợ các thủ tục yêu cầu thanh toán các chi phí phát sinh của Bộ phận HRA, và các Chuyên gia nước ngoài khi có yêu cầu.  Đảm bảo an toàn và vệ sinh tại nơi làm việc

JOB REQUIREMENTS

Required skills: • Fluency in English Written and spoken. • Excellent writing skills. • The ability to translate accurately and adapt to different styles; • Ability to meet deadlines; • Research ability; • Discretion and respect for confidentiality; • Team collaboration. Experience: • At least 1 year of experience as a translator in English languages.


Job Details:

Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam
Is this your company? Claim it now!