Jobs in Thai Nguyen 24 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 November 2019
Job ID: VN58-208
QA Senior Manager (Urgent)
WHAT WE CAN OFFER
  • 13th month salary
  • Annual health check
  • Company bus pick up from Hanoi
JOB DESCRIPTION

Nhiệm vụ chính: Key responsibilities * Chuẩn bị tài liệu và tổng hợp tài liệu Audit, các văn bản đối ứng với khách hàng. Collect and summarize all auditing documents before approaching to the clients * Hỗ trợ lập bảng tiêu chuẩn kiểm tra, tiêu chuẩn làm việc của từng đơn hàng. Create the working standard sheet, and other checking items for each specific order * Thực hiện các công việc khác trong hệ thống QA; phát triển hệ thống quản lý chất lượng Implement other works in QA system; to develop the quality management system. * Chuẩn bị tài liệu đối ứng với khách hàng bằng Tiếng Anh Prepare the supporting documents in English to the clients. * Thực hiện các công việc đối ứng với khách hàng trong thời kỳ đầu của các model mới To discuss and clarify the standards for new model with the clients before processing. * Các công việc khác khi được giao phó Other tasks assigned by the Director.

JOB REQUIREMENTS

* Tiếng Anh thành thạo/ Fluently in English * Kinh nghiệm làm việc từ 07 năm/ 07 years of experience + * Kinh nghiệm trong quản lý chất lượng & QA/ Strong QA in quality control * Ưu tiên đã từng làm việc cho các công ty sản xuất của Nhật, Hàn và quốc tế / Work experience in Japan, Korean of global / foreign companies; * Proficiency in Microsoft Office/ Thành thạo các ứng dụng Microsoft Office * Analytical meticulous and good problem- solve; Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề * Excellent interpersonal and communication skills. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Apply Now

Job Details:

Alk VINA Shareholding Company
Is this your company? Claim it now!