Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 August 2020
Job ID: VN30-63606
Civil / Project Engineer - Kỹ Sư Xây Dựng / Dự Án
WHAT WE CAN OFFER
  • Training Opportunities
JOB DESCRIPTION

* Technical - To review foundation, structural or hydraulic calculation sheets in accordance to project specifications, criteria and information. Ensuring correct and accurate calculations of load and member sizes of structures - Able to read and understand and modifying P&ID - Work closely with the consultant to ensure all design is as per project specifications - Ensure that material in design is able to meet project specifications - Review specifications of equipment and assist in procurement process - Review of consultant civil drawings - Review of construction soil test report and ensure that consultant design is as per requirements * Project Management - Review of Request for proposal (RFP) documents in English and Vietnamese to contractors to ensure it meets civil requirements of the project - Review of contracts from civil contractors to ensure contract is as per project specifications - Coordinate with consultants in the preparation of all procurement documents * Site supervision - Assist Project manager in the supervision of construction works - Ensure works carried out meet company’s quality and contractual requirements - Prepare and submit the weekly/monthly progress report for civil works during construction - Coordinate with Project engineer on the scheduling and sequence of work - Ensure all materials and machinery used are as per contractual agreement - Make minutes or inspection sheet at site - Understand and execute commissioning works during the completion of plant * Health, Safety and Environment - Ensure all contractors are working in accordance to Health, Safety and environmental regulations as per Vietnam laws - Assist safety officer in any HSE matters * Kỹ thuật - Kiểm tra lại bảng tính toán nền móng, kết cấu hoặc thủy lực theo thông số kỹ thuật, tiêu chí và thông tin của dự án. Đảm bảo tính toán đúng và chính xác kết cấu tải trọng và thành phần. - Có thể đọc, hiểu và sửa đổi P&ID - Làm việc chặt chẽ với đơn vị tư vấn để đảm bảo tất cả các thiết kế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật - Đảm bảo vật liệu trong thiết kế có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật - Kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị và hỗ trợ trong quá trình mua sắm thiết bị - Kiểm tra những bản vẽ xây dựng từ đơn vị tư vấn - Kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát địa chất và đảm bảo rằng thiết kế của đơn vị tư vấn như yêu cầu. * Quản lý dự án - Kiểm tra lại hồ sơ mời thầu (RFP) bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho các nhà thầu để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu xây dựng của dự án. - Xem xét lại những bản hợp đồng từ nhà thầu xây dựng để đảm bảo hợp đồng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật dự án - Phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc chuẩn bị tất cả hồ sơ đấu thầu. * Giám sát công trường - Hỗ trợ giám đốc dự án trong việc giám sát thi công - Đảm bảo công việc tiến hành đáp ứng chất lượng của công ty và những yêu cầu theo hợp đồng - Chuẩn bị và nộp báo cáo tiến độ hàng tháng/ hàng tuần của công việc xây dựng - Phối hợp với kỹ sư dự án về kế hoạch công tác và trình tự công việc - Đảm bảo tất cả vật liệu và máy móc được sử dụng như trong thỏa thuận hợp đồng. * An toàn, sức khỏe và môi trường - Đảm bảo tất cả các nhà thầu làm việc tuân thủ các quy định về HSE theo luật Việt Nam - Hỗ trợ nhân viên an toàn trong bất kỳ vấn đề về HSE

JOB REQUIREMENTS

- Bachelor’s Degree in civil engineering - Minimum of 3 years working experience in civil construction companies. Has knowledge in Water treatment industry is a big advantage. - Possess good English communication and technical skills - Proficient in Microsoft office, Auto CAD - Able to travel in short notice - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong các công ty xây dựng. Có kiến thức về xử lý nước là một lợi thế lớn - Tiếng Anh giao tiếp và những kỹ năng kỹ thuật tốt - Thành thạo Microsoft Office, Auto CAD - Có thể đi công tác ngay khi nhận được thông báo.

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Môi Trường Darco Việt Nam
Is this your company? Claim it now!