Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 June 2020
Job ID: VN32-141
Business Development Manager - Trưởng Vùng Phát Triển Kinh Doanh, Kênh Đại Lý (Quảng Bình, Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk)
WHAT WE CAN OFFER
  • Tháng lương thứ 13 và Mức thưởng doanh số cạnh tranh
  • Bảo hiểm cho cả gia đình
  • 20 ngày nghỉ phép một năm
JOB DESCRIPTION

Mục đích của vị trí Vị trí Trưởng vùng phát triển Kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp và xây dựng lực lượng đại lý để thực hiện được mục tiêu, chiến lược, chính sách kinh doanh của công ty. Trách nhiệm chính Lập kế hoạch - Sử dụng cấu trúc MAPA để phân tích số liệu kinh doanh và thúc đẩy thực hiện các hoạt động phù hợp về tuyển dụng/ kinh doanh của nhóm hoặc của (các) Văn phòng Tổng đại lý được phân công. - Thực hiện chiến lược kinh doanh theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của công ty và của văn phòng Tổng Đại lý. Triển khai thực hiện - Triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh và huấn luyện trong khu vực được phân công nhằm giúp (các) văn phòng Tổng Đại lý đạt các chỉ tiêu kinh doanh và các chỉ số đo lường công việc. - Đại diện Công ty hoặc văn phòng Tổng Đại Lý trao đổi thông tin và thuyết trình đến các đối tác kinh doanh. - Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ các quy tắc, quy định về Đạo đức nghề nghiệp, quy trình xử lý Khiếu nại của khách hàng, Chính sách bảo mật của khách hàng và các hướng dẫn khác của Công ty. Giám sát và Quản lý - Phát triển quy trình Quản lý Kinh doanh bằng cách giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh và xu hướng của nhóm và văn phòng Tổng Đại lý theo kế hoạch Quý/ Năm. - Hỗ trợ các quy trình giao dịch bảo hiểm, ứng dụng vận hành và giải quyết các khiếu nại từ đối tác chính của văn phòng Tổng đại lý được phân công. Đào tạo và Phát triển - Chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo tư vấn viên để đảm bảo sự phát triển đội ngũ tư vấn viên - Hiểu rõ và có khả năng tuyển dụng tư vấn viên mới với những tiêu chuẩn năng lực phù hợp - Hiểu rõ và có khả năng thực hiện những nội dung như Business Opportunity Presentation, Group Presentation, On-Board… - Thực hiện các cuộc họp 1-1 với các Giám đốc Tổng Đại lý/ Trưởng ban/ nhóm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra Xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài tổ chức - Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt trong nhóm hoặc đối tác chính của văn phòng Tổng Đại lý bao gồm Giám đốc Tổng đại lý, nhóm giao dịch bảo hiểm, đội ngũ nhân viên và quản lý của văn phòng . - Có khả năng động viên, truyền cảm hứng cho các đối tác thông qua các Chương trình thi đua, các hoạt động nội bộ, Khác - Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các cấp Quản lý

JOB REQUIREMENTS

- Kinh nghiệm tại vị trí giám sát kinh doanh (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài chính...) - Có kĩ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. - Có khả năng lên kế hoạch, phân tích số liệu và xử lí vấn đề. - Có kĩ năng xây dựng quan hệ với các bên đối tác. - Sẵn sàng đi công tác. - Có kiến thức về ngành bảo hiểm là một lợi thế.

Apply Now

Job Details:

Prudential Vietnam Assurance
Is this your company? Claim it now!