Jobs in Thanh Hoa 32 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 October 2019
Job ID: VN59-338
Giám Đốc Nhà Máy | Factory Manager
WHAT WE CAN OFFER
  • Cung cấp bảo hiểm đầy đủ
  • Lương thưởng hấp dẫn
JOB DESCRIPTION

- Xác định, phát triển và chỉ đạo thực hiện chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu kinh doanh do HĐQT đề ra - Giám sát, chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các bộ phận chức năng nhằm đạt được mục tiêu sản xuất - Chủ trì phối hợp và chỉ đạo lên kế hoạch sản xuất, bảo trì, mua hàng và các lĩnh vực khác liên quan - Chịu trách nhiệm quản lý nguồn lực (tài chính, nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu) của công ty theo đúng kế hoạch nội bộ và quy định, luật pháp hiện hành - Có phương án đào tạo, bổ sung và phát triển nguồn lực nhân sự hiện có - Trực tiếp tham gia các hoạt động đối ngoại của doanh nghiệp với các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp khác tại địa phương để duy trì và phát triển hình ảnh của doanh nghiệp - Tham gia vào các hoạt động, sự kiện nội bộ tập đoàn với vai trò đại diện doanh nghiệp - Các nội dung công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các ngành kỹ thuật, thiết kế, kỹ sư cơ khí… hoặc các ngành nghề liên quan - Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành nghề quản lý nhà máy hoặc tương đương - Kỹ năng lên kế hoạch, xử lý tình huống theo tầm nhìn vĩ mô - Trình bày và phát triển các ý tưởng mới một cách logic và kiên trì phát triển các ý tưởng đã trình bày - Kỹ năng giao tiếp tốt và quản lý, điều hành tốt - Kỹ năng đào tạo và quản lý nhân sự

Apply Now

Job Details:

Navigos Search's Client
Is this your company? Claim it now!