Transportation & Logistics Jobs 45 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
11 September 2019
Job ID: VN30-31769
Business Director (Logistics Field)
WHAT WE CAN OFFER
  • According to company's policy
JOB DESCRIPTION

- Lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của khối ALS trước Ban TGĐ Make business plan and be responsible for profit and loss of ALC Logistics Section to Board of General Director. - Chịu trách nhiệm giải quyết mọi nghiệp vụ phát sinh trong phòng kinh doanh Be responsible to solve all arising issue within Logistics sales logistics. - Hỗ trợ giải quyết nghiệp vụ phát sinh trong khối Logistics Suppor to solve all arising issues thought Logistics Section. - Cố vấn cho Ban Giám Đốc trong chiến lược kinh doanh, chiến lược nhân sự của công ty Be consultant for Board of General Director about business and human resource strategy. - Lập kế hoạch nhân sự trong Phòng kinh doanh Make human resource plan for Logistics sales department. - Trực tiếp phỏng vấn ứng viên cho Phòng Kinh doanh Interview candidates which are applied for post belonged Logistics sales department - Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu. Perform other tasks as request of Board of General Director. - Kiểm soát và phê duyệt các biện pháp khắc phục do ban ISO yêu cầu Monitor and approve all corrective action plan requested by Board of ISO. - Tham gia cuộc hợp thường niên với các hiệp hội, tổ chức trong và ngoài nước đại diện cho ALC. Attend annual conference with local and oversea Network/ Association on behalf of ALC.

JOB REQUIREMENTS

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên Literacy: University or upper - Kinh nghiệm: Hơn 5 năm Experience: over 5 years - Chuyên ngành: Kinh tế, ngoại thương, … Majors: Economics, Foreign Trade, .. - Ngoại ngữ (cấp độ): Tốt cả 4 kỹ năng Foreign language (level): Good at 4 skills - Kỹ năng chính: Giải quyết vấn đề, lãnh đạo, quản lý thời gian, thuyết phục, thương thảo, … Key Skills: Skill of solving problems, leadership skill, time management skill, negotiation skill, persuative skill, … - Vi tính văn phòng (Office computer): Microsolf office - Yêu cầu khác: Khả năng chịu áp lực cao Other requirements: Be able to work under high pressure - Vị trí có thể phát triển: Giám đốc khối Logistics Job position to be promoted: Logistics Section Director

Apply Now

Job Details:

Công Ty CP TMDV Đất Mới ( ALC Corp)
Is this your company? Claim it now!