Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
29/10/2019
Mã công việc: VN30-39461
Business Development - PMO (Business Intelligence)
WHAT WE CAN OFFER
  • Training program
  • Company trip and Quarterly team buidling
  • Private insurance
JOB DESCRIPTION

Nhóm phân tích và xử lý dữ liệu tại Shopee bao gồm hai nhánh nhỏ là Trí tuệ doanh nghiệp hay Dữ liệu thông minh (Business Intelligence) và Khoa học dữ liệu (Data Science). Nếu Business Intelligence đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng nền tảng dữ liệu của Shopee và là nguồn thông tin mà dựa vào đó doanh nghiệp có thể phân tích và đưa ra những giải pháp thích hợp cho những vấn đề liên quan đến việc vận hành kinh doanh, thì Data Science tự hào với việc có thể áp dụng những phương thức khoa học và kỹ năng đặc thù để tối ưu hóa qui trình vận hành doanh nghiệp cũng như đánh giá được mô hình kinh doanh phù hợp. Job Description: • Evaluate and define business metrics, democratize data by building and socializing decision tools (dashboard, reports) • Consult business stakeholders (e.g. Business Development, Retail, Campaign, etc) to run analyses that lead to actionable Insights to growth the business • Lead the effort to communicate state of the business to stakeholders regularly with the purpose of enabling Shopee Vietnam team understand reasons behind the trends and provide insight to drive strategic decisions • Support various business functions with the development and maintenance of various management reports

JOB REQUIREMENTS

• 0-2+ years of industry experience with proven business impact; degree in quantitative field preferred • Experience working with cross-functional teams to gather requirements and define the right metrics to describe the state of the business - both on a macro-level and a micro-level • Passion for creating highly usable and thorough dashboards/visualizations • Strong analytical thinking and ability to learn quickly with can do attitude • Advance Excel skill with knowledge in Power Query, Power Pivots • Knowing statistical programming language (Python, R) to manipulate and draw insights from large data set is a plus • Excellence written and verbal communication skills in English and Vietnamese

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Shopee
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!