Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
30/07/2020
Mã công việc: VN59-583
Rotating Equipment Technician
WHAT WE CAN OFFER
  • Competitive salary package
  • All benefits in accordance with Vietnam Labor law and Company policy
  • On job training, expanding knowledge during assignment
JOB DESCRIPTION

Duties & Responsibilities: Nghĩa vụ và trách nhiệm: 1. Having knowledge of standard equipment types, applications and structures: - Pump, turbine, compressor, blower. Có kiến thức về các loại thiết bị, ứng dụng và cấu trúc tiêu chuẩn – bơm, tuabin, máy nén, quạt gió 2. Having basic necessary knowledge for overhauling rotating equipment: Có kiến thức cơ bản cần thiết về việc kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị quay. a. Oil seal, O ring, tie-in, types of mechanical elements and structure Shaft seal types including mechanical seal and gland Phớt dầu, vòng chữ O, tie-in, các loại phần tử cơ học và các loại phớt trục cấu trúc bao gồm phớt cơ và tuyến. b. Types and structures of speed changer and speed reducer including gear, omega clutch and cyclo. Các loại và cấu trúc của bộ thay đổi tốc độ và giảm tốc độ bao gồm bánh răng, ly hợp Omegar và Cyclo. c. Lubrication Bôi trơn d. Bearings Vòng bi 3. Understanding of principle of measuring instruments and ability of measuring: Calipers, dial gauge, micro-meter, cylinder gauge, etc. Có hiểu biết về nguyên tắc của các dụng cụ đo và khả năng đo lường: Calipers, máy đo quay số, Micro-metter, máy đo xilanh,… 4. Principle of alignment and centering of rotating equipment Nguyên tắc căn chỉnh và định tâm của thiết bị quay 5. Knowing of representative damages of rotating equipment and ability of instructing or guiding of adjusting work Deflection, clearance, belt, bearing, O- ring, coupling, etc. Có hiểu biết về các thiệt hại điển hình của thiết bị quay và có khả năng đào tạo và hướng dẫn điều chỉnh công việc độ lệch, khe hở, đai, ổ trục, vòng chữ O, khớp nối,… 6. Ability of instructing or guiding overhauling work of standard rotating machine/equipment. Có khả năng đào tạo hoặc hướng dẫn kiểm tra kỹ lưỡng hoạt động của máy / thiết bị quay tiêu chuẩn. 7. Ability of instructing or guiding overhaul inspection work of standard parts of mechanical seal, gland packing, bearing, belt or speed changer and speed reducer. Có khả năng đào tạo hoặc hướng dẫn công tác kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận tiêu chuẩn của phớt cơ khí, bao bì tuyến, ổ trục, đai hoặc bộ thay đổi tốc độ và bộ giảm tốc.

JOB REQUIREMENTS

• Degree in Mechanical Engineering (Petroleum / Oil / Gas) or equivalent Có bằng kỹ sư cơ khí ( Dầu khí/ dầu/khí) hoặc tương đương • Minimum 5 years experiences related maintenance work in Oil & Gas or petroleum or petrochemical plantStrong communication and presentation skill Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến bảo trì Dầu khí hoặc nhà máy dầu hoặc hóa dầu • Good command of English Tiếng anh tốt • Have knowledge in international standards, petroleum/petrochemical plant materials and equipment Có kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế, các vật liệu và thiết bị nhà máy hóa lọc dầu. • Competency in Microsoft applications Có khả năng sử dụng các ứng dụng Microsoft • Flexibility and willingness to travel overseas Linh hoạt và sẵn sàng công tác quốc tế.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH PECI Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!