Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
21/07/2020
Mã công việc: VN14-703
Warehouse Manager (Contract Logistics) - Can Tho
WHAT WE CAN OFFER
  • Regularly organize intensive training courses for employees
  • 15 days of vacation (travel permit bonus)
  • health insurance, periodic health examinations
JOB DESCRIPTION

1. Planning warehouse operations, Optimizing location and resources Make a budget plan for equipment maintenance. /Lập kế hoạch khai thác kho,Tối ưu hóa vị trí và nguồn lực. Lập kế hoạch ngân sách về bảo trì bảo dưỡng thiết bị. 2. Managing security, safety of assets, infrastructure, equipment, and WMS system/ Quản lý an ninh, an toàn tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống WMS. 3. Organize and supervise the movement of goods imported in the field and the tasks of inputting into the Info system/ Tổ chức, giám sát công việc di chuyển hàng hóa nhập hàng ngoài hiện trường và các tác vụ về nhập liệu vào hệ thống Info. 4. 'Organize and supervise the preparation and delivery of goods in the field and export tasks on the Info system./ Tổ chức, giám sát công việc soạn và xuất hàng ngoài hiện trường và các tác vụ về xuất hàng trên hệ thống Info. 5. Arranging personnel for inventory management Organizing warehouse counting according to regulations. Accurate inventory management on the system. Periodic inspection of software systems./ Bố trí nhân sự quản lý tồn kho, Tổ chức đếm kho theo quy định, Quản lý tồn kho chính xác trên hệ thống, Định kỳ thanh tra hệ thống phần mềm. 6. Coordinating more resources, working with transport providers, loading and unloading providers, etc. to assist warehouse supervisors in daily import and export activities to meet customers' import and export requirements./ Điều phối thêm nguồn lực, làm việc với nhà cung cấp vận tải, nhà cung cấp bốc xếp,… để hỗ trợ các giám sát kho hàng trong các hoạt động nhập xuất hàng ngày nhằm đáp ứng yêu cầu xuất nhập của khách hàng 7. Managing and supervising human resources, equipping management and using skills of Info system. Organize training courses on software use skills. Deploy project on setting up new management software. Check and control inventory data./ Quản lý, giám sát nguồn nhân lực, trang bị kỹ năng về quản lý và sử dụng hệ thống Info. Tổ chức thực hiện huấn luyện đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm. Triển khai dự án về thiết lập phần mềm quản lý mới. Kiểm tra và kiểm soát dữ liệu tồn kho. 8. Providing information on resources, operation plans to support the Head of Division and the Business Solutions division in executing bidding packages. Check and comment on the recommendations of the warehouse supervisor on this issue./ Cung cấp các thông tin về nguồn lực, phương án vận hành để hỗ trợ cho Trưởng phòng và bộ phận giải pháp Kinh doanh thực hiện các gói chào thầu. Kiểm tra và cho ý kiến về các đề xuất của giám sát kho hàng về vấn đề này 9. Proposing the procurement needs in terms of quantity and quality for the distribution center to the VAWD room school Assess supplier quality periodically./ Đề xuất các nhu cầu mua sắm về mặt số lượng và chất lượng cho trung tâm phân phối đến trưởng phòng VAWD. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp theo định kỳ. 10. 'Support the GM to work with BD department to meet customers' needs for distribution center services/ 'Hỗ trợ trưởng TTPP làm việc với bộ phận BD để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về dịch vụ trung tâm phân phối

JOB REQUIREMENTS

Học vấn - Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành Kinh tế , Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Logistics - Giao tiếp tiếng Anh tốt, Kinh nghiệm - Có kiến thức và kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm trong quản lý khai thác chuỗi cung ứng và logistics. Có kinh nghiệm triển khai và ứng dụng các giải pháp CNTT liên quan đến phần mềm quản lý kho ( WMS ), hóa đơn tài chính và các công cụ tài chính của công ty và tập đoàn Kỹ năng chuyên môn - Kĩ năng công nghệ thông tin, hiểu biết về các phần mềm trong hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Kĩ năng hiểu biết về quy trình vận hành kho, quản lý kho hàng Kỹ năng mềm - Khả năng giao tiếp tốt. - Kĩ năng quản lý con người - Kỹ năng giải quyết các vấn đề áp lực cao

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

CJ Gemadept Logistics
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!