Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
08/06/2021
Mã công việc: VN18-30
Nhân Viên Vận Hành Điện Gió/ Quang Điện (Trạm Biến Áp Cấp Điện Áp 35Kv/ 110Kv Trở Lên) Cần 15 Người, Làm Việc Tại Đắc Nông, Tây Ninh
WHAT WE CAN OFFER
  • Lương tháng 13
  • Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định
  • Đối với trường hợp đi đào tạo bên Trung Quốc, công ty trợ cấp toàn bộ phí đi công tác
JOB DESCRIPTION

1. Responsible for monitoring the normal operation of the equipment, mastering the operation mode and load changes, and correctly and quickly perform the switching operation and accident handling under the instructions of the operation supervisor and the dispatching department; 1. Chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động bình thường của thiết bị, nắm vững chế độ vận hành và sự thay đổi phụ tải, thực hiện chính xác, nhanh chóng các thao tác đóng cắt, xử lý sự cố theo hướng dẫn của Giám sát vận hành và Bộ phận điều độ; 2. Do a good job in operation on duty, switching operations, accident handling, patrol inspection, equipment maintenance, civilized production, etc.; 2. Thực tốt công tác trực ca, vận hành, xử lý sực cố, tuần tra kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, v.v ...; 3. It can accurately calculate the electric quantity and ensure the timely and accurate records of various records; 3. Tính toán chính xác lượng điện và đảm bảo ghi chép kịp thời và chính xác của các hồ sơ khác nhau; 4. Check the equipment on time, the inspection rate is 100% , and report any problems in time; 4. Kiểm tra thiết bị đúng thời gian, tỷ lệ kiểm tra là 100%, và báo cáo kịp thời các sự cố; 5. Do a good job in operation and technical work, and carry out various regular work of the power station on time. 5. Thực hiện tốt công tác vận hành, thực hiện các kế hoạch công việc của trạm điện đúng thời gian quy định.

JOB REQUIREMENTS

1. There is no restriction on gender, age 20-40 years old, major in power system power generation or technical secondary school or above in related major 1. Không hạn chế giới tính, độ tuổi từ 20-40 tuổi, chuyên ngành hệ thống điện hoặc trung cấp kỹ thuật trở lên với chuyên ngành liên quan 2. More than two years of working experience in electrical operation positions, familiar with power plant and power station operation; 2. Có hơn hai năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí vận hành điện, liên quan đến công tác vận hành nhà máy điện, trạm điện; 3. Familiar with the knowledge of electric safety production, familiar with the knowledge of substation system and the handling of substation accidents, and familiar with the relevant knowledge of electric primary and secondary; 3. Nắm chắc kiến thức về an toàn điện, nắm chắc kiến thức về hệ thống trạm biến áp và xử lý sự cố trạm biến áp, nắm được kiến thức liên quan đến thiết bị điện nhất thứ và nhị thứ; 4. Good conduct, good health, honesty and trustworthiness, strong team awareness and execution ability, able to withstand work pressure, and adapt to station work; 4. Hạnh kiểm tốt, sức khỏe tốt, trung thực và đáng tin cậy, có ý thức và khả năng thực hiện các công việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, thích ứng với công việc tại trạm điện; 5. Those who hold A0 and A2 certificates required by the Vietnam Power Grid are preferred, and those who can speak Chinese or English well are preferred. 5. Ưu tiên những người có chứng chỉ A0 và A2 theo yêu cầu của EVN, ưu tiên những người biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Sungrow Power(Singapore) Pte. LTD
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!