Việc làm Financial Services 843 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới

Tìm kiếm tương tự

Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
22/01/2020
Mã công việc: VN20-3145
Chief Accountant - Kế Toán Trưởng
WHAT WE CAN OFFER
  • Laptop for employees
  • Attractive Salary + Bonus
  • Sustainability development, critical thinking, advocacy
JOB DESCRIPTION

- Handle full spectrum of financial and cost accounting role, e.g. Fore-casting, budgeting etc; Giữ vai trò xử lý toàn bộ các vấn đề tài chính và kế toán chi phí, cụ thể dự báo, dự toán ngân sách; - Responsible for day-to-day finance and accounts operations, e.g. invoicing (client & supplier), managing/forecasting operational costs etc; Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động tài chính và kế toán hàng ngày, cụ thể là việc liên quan đến hoá đơn (cho KH và nhà cung cấp), quản lý/ dự toán các chi phí điều hành hoạt động công ty, v.v; - Perform full set of accounts and ensure timely closing of accounts; Thực hiện đầy đủ các vấn đề liên quan đến thu chi và đảm bảo hoàn tất các khoản thu chi đúng thời hạn. - Perform project cost forecasts/actuals, cost tracking, monitoring and controls; Thực hiện các dự báo chi phí dự án / ngân sách, theo dõi, giám sát và kiểm soát các chi phí; - Responsible for timely monthly consolidated financial statements, payments, cash-flow management reporting for submission to the partners; Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời hàng tháng với các vấn đề tài chính, thanh toán, thực hiện báo cáo quản lý dòng tiền mặt cho Ban giám đốc; - Review & approve payment vouchers & journal entries; Đánh giá & phê duyệt chứng từ thanh toán và các bút toán; - Perform cash flow forecasting, company budgeting and working closely with the admin team and production team in analyzing margins, variances and cost analysis; Thực hiện dự báo dòng tiền, ngân sách và làm việc chặt chẽ với bộ phận hành chính và phòng sản xuất trong việc phân tích lợi nhuận, phương sai và chi phí; - Issue project cost actual reports for review and approval; Thực hiện báo cáo chi phí dự án để xem xét và phê duyệt; - Develop and maintain internal control and effective accounting system and policies for the set up; Xây dựng và duy trì việc kiểm soát nội bộ và hệ thống và chính sách kế toán hiệu quả cho công ty; - Support Partners in ensuring that company cost allocations are in line with partner financial goals; Hỗ trợ Ban giám đốc đảm bảo rằng việc phân bổ chi phí phù hợp với mục tiêu tài chính của Ban giám đốc đề ra; - Establish and maintain systems for cost analysis and early-warning of cost-overruns; Thiết lập và duy trì hệ thống phân tích chi phí và sớm cảnh báo về các chi phí vượt mức; - Work consultatively with the respective departments on cost reduction initiatives; Làm việc với các phòng ban tương ứng để tạo ra các sáng kiến cắt giảm chi phí; - Analyze financial discrepancies and recommend effective resolutions; Phân tích sự khác biệt về tài chính và đề xuất giải pháp hiệu quả; - Review and recommend changes to existing accounting procedures; Xem xét và đề nghị những thay đổi đối với thủ tục kế toán hiện hành nếu cần thiết; - Involved in all stages of accounting department; Tham gia vào tất cả các công việc của bộ phận kế toán; - Prepare and present to management all kinds of required internal reports; Chuẩn bị và trình bày với Ban Giám Đốc về tất cả những báo cáo nội bộ được yêu cầu; - Perform tax and financial report, statistics and report to Government agency; Thực hiện công việc báo cáo thuế và tài chính, thống kê và lập báo cáo với các cơ quan thẩm quyền; - Perform all & any tasks required by the direct management; Thực hiện công việc theo sự phân công của Giám Đốc Điều Hành; - Report weekly, monthly & quarterly to the direct management on assigned tasks; Tiến hành báo cáo theo tuần, tháng và quý đối với các công việc mà mình đã được phân công với Giám Đốc Điều Hành;

JOB REQUIREMENTS

- University Graduated (Accounting/Finance/Auditing) Tốt nghiệp đại học (Kế toán/Tài chính/Kiểm toán) - Certified Public Accountant, Chief Accountant Certificate Bằng cấp về kế toán, kế toán trưởng - Minimum 3-4 year experience in accounting & strong knowledge in accounting. Có ít nhất ba-bốn năm kinh nghiệm trong ngành kế toán và có nhiều kiến thức về kế toán. - Good command of English and Vietnamese, both written & spoken. Thành thạo cả anh ngữ và tiếng Việt bao gồm cả đọc và viết. - Proficiency in all office and accounting applications. Thành thạo vi tính văn phòng và những ứng dụng trong kế toán. - Great interpersonal skills, and ability to work well with others. Có khả năng làm việc độc lập, và có thể làm việc tốt với những người khác. - Efficient time management, personal motivation. Quản lý thời gian hiệu quả, phát triển bản thân. - Well-informed about tax stipulation and tax law in Vietnam. Am hiểu những quy định về thuế và luật thuế tại Việt Nam.

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!