Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
27/07/2019
Mã công việc: VN48-19
Trainer/ Nhân Viên Đào Tạo ( Làm Việc Tại Phú Yên)
WHAT WE CAN OFFER
  • Professional working environment
  • Training opportunities
  • Other welfares according to Vietnam Labor Code
JOB DESCRIPTION

JOB DUTIES & RESPONSIBILITIES 1. Training basic to new employees related to required product 2. Responsible for maintenance and administration on OJT programs. 3. Develop, implement, maintain and update OJT training structures and programs. 4. Perform OJT assessment, certificate and re-certificate process. 5. Do translation of training material. 6. Make memos, letter delivery for training course, email to inform the training course. 7. Make training plan for new employees and re-train plan for old employees. 8. Prepare the questionnaire list for the test to appraise the trainee’s knowledge acquisition. 9. Make training report, training records. 10. Provide 5S class to workers, technicians. Make training report, training records. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Đào tạo cơ bản cho nhân viên mới liên quan đến sản phẩm theo yêu cầu. 2. Có trách nhiệm thực hiện & duy trì những chương trình “OJT”. 3. Thực hiện, phát triển, duy trì và cập nhật những chương trình và cấu trúc đào tạo “OJT”. 4. Thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ và cấp lại chứng chỉ “OJT”. 5. Dịch tài liệu đào tạo. 6. Lên kế hoạch đào tạo và thông báo kế hoạch đào tạo. 7. Lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên mới và kế hoạch đào tạo lại đối với các nhân viên cũ. 8. Chuẩn bị danh sách các câu hỏi kiểm tra để đánh giá kết quả và hiệu qủa đào tạo. 9. Báo cáo đào tạo,kết quả đào tạo. 10. Tổ chức đào tạo 5S, đánh giá và báo cáo kết quả đào tạo, lưu giữ hồ sơ đào tạo

JOB REQUIREMENTS

- University graduate with Bachelor degree - At least 2 year working experience in a similar position - Good communication and presentation skills - Good computer skills (Microsoft package) - Have employee-oriented mind-set


Mô tả công việc:

Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!