Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
15/10/2019
Mã công việc: VN32-80
Mechanic Supervisor (Exe)/ Tổ Trưởng Thợ Máy
WHAT WE CAN OFFER
  • - Insuarance for employee and dependents
  • -Training and development plant for employees
  • -Salary was increased every years according to the company’s policy (once/ 1 years).
JOB DESCRIPTION

I. Job purpose/Mục đích công việc - Manage EXE team to repair machine on floor/ Quản lý thợ máy chuyền để sửa máy cho các nhóm đang sản xuất để đảm bảo thời gian máy hỏng đat theo tiêu chuẩn - Manage machine on floor to ensure to meet standard, safety/ Quản lý máy trên xưởng sản xuất để đảm bảo máy đảm bảo các tiêu chuẩn vận hành, phù hợp với thao tác vận hành chuẩn của công nhân và đúng vị trí theo hệ thống - Co-operate with SMED team to make change-over happen successfully/ Phối hợp với đội SMED để thực hiện các chuyển đổi mã hàng thành công II. Key responsibilities/Nhiệm vụ chính a. Manage mechanics of Execution team to repair all machines in floor working smoothly/ Quản lý nhóm thợ máy sản xuất để đảm bảo các máy tại khu vực sản xuất hoạt động tốt - Manage change style by weekly/ monthly to arrange for change-over/ Nắm lịch chuyển đổi mã hàng cho tuần/ tháng tiếp theo để sắp xếp nguồn lực, vật tư hỗ trợ chuyển đổi - Co-operate with Production Supervisor, IE, QA Supevisor to solve all problems related to machines in working shift and to make sure qualified products, downtime as target/ Phối hợp với chuyền trưởng SX, IE đi ca, tổ trưởng QA để xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc trong ca làm việc để đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng, thời gian hỏng máy đạt chỉ tiêu đề ra - Manage manpower to repair all machines in working shift/ Điều phối nguồn nhân lực để xử lý cho các “điểm nóng” về máy hỏng trong ca làm việc b. Manage machines on floor to ensure meet standards, safety and location accuracy/ Quản lý máy đang sử dụng tại xưởng sản xuất và đảm bảo máy móc đạt tiêu chuẩn, vận hành an toàn, đúng vị trí trên hệ thống c. Implement TPM, PM activities/ Thực hiện các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng máy hỏng - Make plan to repair machines/ Sắp xếp kế hoạch sửa chữa các máy hỏng - Follow and tracking downtime to ensure all machines being good and meet standard after PM/ Theo sát việc thực hiện và kiểm tra kết quả hỏng hóc của máy sau khi được bảo dưỡng đảm bảo việc bảo dưỡng là hiệu quả d. Implement projects to improve machine utilization, operator efficiency, machine condition/ Thực hiện các cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng máy, nâng cao hiệu suất làm việc của công nhân, cải thiện điều kiện máy móc… e. Fulfil other jobs assigned by Mechanic superintendent/ Hoàn thành các công việc khác được giao bởi Ca trưởng bộ phận kỹ thuật máy

JOB REQUIREMENTS

a. Education/Trình độ - Major certification/Chuyên môn chính: Cao đẳng trở lên - Related knowledge and certification/Bằng cấp, kiến thức liên quan: Cơ khí, điện - Computer/Vi tính: Biết sử dụng Microsoft Outlook b. Working experience/ Kinh nghiệm làm việc 2 years in management in same level/ Làm ở vị trí quản lý ít nhất 2 năm c. Skills/ Kỹ năng (specific skills for the position) o Tasks management/ Sắp xếp công việc o Time management/ Quản lý thời gian o Work with other/ Làm việc với người khác o Communication skill/ Kỹ năng giao tiếp o Change/ management/ Quản lý sự thay đổi o Conflict solving/ Xử lý xung đột

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Hanes Brands Việt Nam Huế
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!