Việc làm tại Quảng Nam 66 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
30/03/2020
Mã công việc: VN50-994
Accounting Officer
WHAT WE CAN OFFER
  • The wage agreements in interview.
  • Able to work in an active and professional working environment.
  • Insurance and Paid-leaves as required by Labor Law.
JOB DESCRIPTION

1. Accounts payable: • Review and check all the works done by subordinate in AP • Review all company purchase & service contracts with suppliers and including contract aging & payment schedule and ensure all contract amount are updated to accounting system • To ensure the Accounts Payable are properly and timely prepared in compliance with the company’s policy • Ensure all journal entries for all monthly expenses are correctly updated into the Accounting system 1. Kế toán thanh toán: • Xem xét và kiểm tra tất cả các công việc của nhân viên cấp dưới liên quan đến kế toán thanh toán • Xem xét tất cả các hợp đồng mua hàng và dịch vụ của công ty với tất cả nhà cung cấp và bao gồm thời hạn hợp đồng và kế hoạch thanh toán và đảm bảo rằng tổng trị giá hợp đồng được cập nhật vào hệ thống kế toán. • Đảm bảo việc thanh toán được chuẩn bị chính xác và kịp thời theo chính sách của công ty • Đảm bảo các bút toán hạch toán chi phí hàng tháng được cập nhật đúng vào hệ thống kế toán. 2. Fixed Assets accounting (inclusive of tools & supplies): • Review work done by Accts Assts on Controlling & updating fixed assets information: increase/ decrease fixed assets and tools and supplies, original cost, accumulated depreciation, carrying value... • Checking on all Issuances fixed asset and tools & supplies tags; Monthly fixed assets/TS reports, including depreciation calculations according to Vietnam regulations. • Review and checking on PM enhancement Project to ensure proper update to accounting system • Arrange on Monthly stock check for FA & T&S • Other Fixed assets reports as required 2. Tài sản cố định (bao gồm công cụ dụng cụ): • Kiểm tra công việc của trợ lý kế toán trong việc quản lý và cập nhật thông tin tài sản cố định: tăng, giảm của tài sản cố định và công cụ dụng cụ, giá gốc, khấu hao lũy kế, giá trị chuyển… • Kiểm tra việc cấp “thẻ” tài sản cố định và công cụ dụng cụ; báo cáo TSCĐ/CCDC hằng tháng, kể cả việc tính khấu hao theo quy định của luật Việt Nam • Xem xét và kiểm tra dự án nâng cấp của PM để đảm bảo việc cập nhật chính xác vào hệ thống kế toán • Sắp xếp kiểm kê tài sản cố định và công cụ dụng cụ hằng tháng • Thực hiện các báo cáo tài sản cố định khác theo yêu cầu

JOB REQUIREMENTS

More detail will be discussed in the interview / Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH CCI Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!