job functions Tiếp thị / Quan hệ công chúng tại Hà Nội