job functions Khoa học, Phòng thí nghiệm, Nghiên cứu & Phát triển tại Việt Nam