job functions Communications & Media tại Thanh Hóa