job functions Communications & Media tại Hải Phòng