job functions Communications & Media tại Bắc Ntạih