job functions Bán hàng, Giải pháp Doanh nghiệp & Phát triển Ktạih doanh tại Huế