Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
29/05/2020
Mã công việc: VN48-61
Health, Safety, Security & Environment Assistant (Trợ Lý An Toàn, Sức Khỏe, Môi Trường)
WHAT WE CAN OFFER
  • Đóng đầy các bảo hiểm theo quy định nhà nước bắt đầu từ ngày đầu tiên làm việc
  • Có cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng cá nhân.
  • Cơ hội được đào tạo chuyên môn.
JOB DESCRIPTION

• Control all the EHS & Firefighting records and documents. /Kiểm soát tốt tất cả các văn bản và tài liệu về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và PCCC. • Support to conduct the Risk Assessment & Control the Risks related to EHS & Firefighting / Hỗ trợ thực hiện việc đánh giá và kiểm soát rủi ro liên quan đến Môi trường, Sức khỏe lao động, an toàn và PCCC • Review and update EHS & Firefighting laws and other requirements. / Rà soát và cập nhật các yêu cầu pháp luật về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và PCCC. • Support for training EHS knowledge. / Hỗ trợ huấn luyện kiến thức về Môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn. • Do periodically EHS & Firefighting reports. / Thực hiện các báo cáo định kỳ về Môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và PCCC. • Monitor and control collection, storage and hand over hazardous wastes and scraps. / Kiểm soát và giám sát việc hệ thống lưu trữ, phân loại và chuyển giao rác, chất thải (bao gồm cả chất thải nguy hại) • Support for environmental measuring periodically. / Hỗ trợ đo kiểm môi trường định kỳ • Check and monitor the implementation environmental regulations in company. / Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các yêu cầu về Môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn ở Công ty. • Support to apply ISO 14001 (Environment Management System) / Hỗ trợ để áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 • Implementing all Chemical Management procedure / Thực hiện quản lý hóa chất sử dụng trong nhà máy • Support in investigate & implement all corrective action/preventive actions of all incidents/accidents related to EHS & Firefighting / Hỗ trợ việc điều tra và thực hiện các hành động khắc phục/ngăn ngừa các sự cố/tai nạn liên quan đến Môi trường, sức khỏe lao động, an toàn và PCCC

JOB REQUIREMENTS

1/ EDUCATION: University 2/ WORK EXPERIENCE: At least 2 year working at the same position in manufacturing companies 3/ OTHERS: - ISO14001/OHSAS001/SR/RBA knowledge and certificate - Auditing - On the job Training, Coaching skills - Analysis skills, risk assessment skills

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!