Building & Construction Jobs in Vietnam 25 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
14 June 2021
Job ID: VN52-338
EHS/ Safety Engineer - Kỹ Sư An Toàn Lao Động
WHAT WE CAN OFFER
  • Attractive salary, 13th Salary, Performance Bonus
  • 12 days full paid leave a year
  • Compulsory Insurance: SI, HI, UI & Accident Insurance
JOB DESCRIPTION

• Directly control and inspect EHS issues on site; • Monitor and issue of risk assessment • Enforce the compliance of labour safety among all staffs and sub-contractors in accordance with the law and company’s safety regulations; • Manage and maintain EHS logs and documentation; • Contact and work with the clients, subcontractors, local authorities, organizations and individuals for ensuring for a standard and good ESH system and social issues; • Ensure safety & health program is compliance with internal requirements & legal regulations. • Support site Manager to set up and maintain EHS system, and other relating jobs, ect. • Others tasks/duties related to Labor Safety. • Working place in Hạ Long - Quảng Ninh city and join us immediately • Trực tiếp kiểm soát và kiểm tra các vấn đề EHS tại công trường; • Giám sát và phát hành đánh giá rủi ro • Thực thi việc tuân thủ an toàn lao động giữa tất cả nhân viên và nhà thầu phụ theo luật pháp và các quy định về an toàn của công ty; • Quản lý và duy trì nhật ký và tài liệu EHS; • Liên hệ và làm việc với khách hàng, nhà thầu phụ, chính quyền địa phương, các tổ chức và cá nhân để đảm bảo hệ thống ESH chuẩn và tốt cũng như các vấn đề xã hội; • Đảm bảo chương trình an toàn và sức khỏe tuân thủ các yêu cầu nội bộ và quy định pháp luật. • Hỗ trợ Quản lý địa điểm thiết lập và duy trì hệ thống EHS, và các công việc liên quan khác, v.v. • Các nhiệm vụ / công việc khác liên quan đến An toàn lao động. • Địa điểm làm việc Hạ Long - Quảng Ninh và đi làm ngay .

JOB REQUIREMENTS

• Education: Graduated from University, majoring in safety, civil engineering, • At least 5 years experienced in the same position; • Have knowledge of local Vietnam law system, regular and standard for health and safety management. • Computer proficiency: Proficient in Microsoft Office + MS Prọject, Autocad • Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành an toàn, xây dựng DD&CN, • Có kinh nghiệm 5 năm trở lên • Có kiến thức về luật Viêt Nam liên qua tới quy định và tiêu chuẩn về quản lý an toàn lao động. • Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng + MS Prọject, Autocad

Apply Now

Job Details:

Handong Engineering & Construction JSC
Is this your company? Claim it now!