Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 October 2020
Job ID: VN54-18
Civil Site Engineer - Civil Co-Ordinator / Kỹ Sư Xây Dựng Công Trường
WHAT WE CAN OFFER
  • Annual health check-up; The Health & Accident Insurance package for employees and 03 dependents.
  • Team building
  • The annual leave of an employee will be increased 1 day for every 1 year
JOB DESCRIPTION

*** Description/Definition - Mô tả/Định nghĩa: You will be responsible to supervising and overseeing the daily civil operation of the project. The Civil Site Engineer ensuring that the project in time completed and within budget, you will report to the Civil Site Leader. Bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động xây dựng hàng ngày của dự án. Kỹ sư xây dựng công trường đảm bảo rằng dự án hoàn thành đúng thời hạn và trong ngân sách, bạn sẽ báo cáo cho Quản lý xây dựng công trường. Coordinate the civil and engineering activities with the prime objective of ensuring construction activities are built as per design and specification, and all activities are in line with Organization health and safety procedures and with the objective of meeting project timelines and budgets. Phối hợp các hoạt động xây dựng và kỹ thuật với mục tiêu chính là đảm bảo các hoạt động xây dựng được xây dựng theo thiết kế và đặc điểm kỹ thuật, và tất cả các hoạt động đều tuân thủ các quy trình an toàn và sức khỏe của Tổ chức và với mục tiêu đáp ứng các mốc thời gian và ngân sách của dự án. Responsibilities/Trách nhiệm: • Supervising and overseeing the daily civil operation of the project, ensuring that the UPC’s specifications and requirements are met, reviewing progress, and liaising with the Civil Site Leader to monitor schedule and costs. Giám sát và quản lý hoạt động xây dựng hàng ngày của dự án, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và thông số kỹ thuật của UPC xem xét tiến độ và liên lạc với Quản Lý xây dựng công trường để theo dõi chi phí. • Act as the main technical advisor and supervising on-site. Đóng vai trò là tư vấn kỹ thuật chính và giám sát tại chỗ. • Coordinating and supervising the civil contractors and make sure there is no overlap with another contractor. Phối hợp và giám sát các nhà thầu xây sự và đảm bảo không có sự chồng chéo với nhà thầu khác. • Support HSE in safety/ environmentally inspections to ensuring the construction site standard are according to UPC requirements. Hỗ trợ HSE trong việc kiểm tra an toàn / môi trường để đảm bảo tiêu chuẩn công trường xây dựng theo yêu cầu của UPC • Support QA/QC in quality and quantity inspections to ensuring the construction site standard are according to UPC requirements. Hỗ trợ QA / QC trong kiểm tra chất lượng và số lượng để đảm bảo tiêu chuẩn của công trường xây dựng theo yêu cầu của UPC. • Check plans, drawings, and quantities for accuracy of calculations. Kiểm tra các kế hoạch, bản vẽ và số lượng cho việc tính toán chính xác. • Assist the Civil Team leader to liaise with the local authority. Hỗ trợ Quản lý xây dựng công trường liên hệ với chính quyền địa phương. • Finding ways to prevent problems and to solve any that crop up. Tìm cách để ngăn chặn vấn đề và giải quyết vấn đề xảy ra. • Assessing and minimizing risk. Đánh giá và giảm thiểu rủi ro. • Perform other support activities necessary for project construction purposes. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác cần thiết phục vụ mục đích xây dựng dự án; • Helping to securing permits and licenses. Hỗ trợ đảm bảo có giấy phép và giấy chứng nhận. • Participate daily coordination meetings with all parties to ensure the activities are according the Master Schedule. Tham gia các cuộc họp phối hợp hàng ngày với tất cả các bên để đảm bảo các hoạt động theo Lịch trình tổng thể. • Support of the rest of the E&C team for other various development tasks, as requested. Hỗ trợ công việc khác của nhóm Kỹ Thuật & Xây Dựng cho các nhiệm vụ phát triển dự án khác nhau khi được yêu cầu. • Various other tasks requested by management. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.

JOB REQUIREMENTS

Competencies and requirements/ Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm: • Undergraduate/University Degree in road civil/structure engineering, or related disciplines. Bằng Đại học chuyên ngành kỹ thuật dân dụng/kết cấu đường xá; hoặc các ngành liên quan; • Minimum of 5-year experience in civil /construction. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dân dụng/xây dựng; • Confidence to thrive under pressure Tự tin phát triển dưới áp lực. • Good knowledge of construction methods and regulations. Có hiểu biết tốt về các qui định và giải pháp xây dựng; • Problem-solving skills. Có kỹ năng giải quyết vấn đề; • Have on-site experience supervising/inspecting construction, road, or civil projects. Có kinh nghiệm giám sát / kiểm tra các dự án xây dựng, đường bộ hoặc dân dụng; • Working experience with a civil contractor is required. Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc với nhà thầu xây dựng; • Ability to prioritize and manage multiple tasks. Khả năng dành ưu tiên và quản lý nhiều công việc; • Frequent travel required. Yêu cầu đi công tác thường xuyên; • Excellent English and Vietnamese verbal and written skills are mandatory. Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt; • Motivated and self-starter is a plus. Tích cực tận tụy và chủ động là ưu điểm. • Experience in MS Office Software. Có kinh nghiệm về Phần mềm MS Office. • Excellent communication skills, personable, team player; and Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, tinh thần đồng đội; và • Willingness to learn, train and develop new skills. Sẵn sàng học hỏi, rèn luyện và phát triển các kỹ năng mới. NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. Employee may perform other related duties as negotiated to meet the ongoing needs of the organization. Chú ý: Mô tả công việc này không được dự định bao hàm tất cả. Nhân viên có thể thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi đã thỏa thuận để đáp ứng các nhu cầu đang diễn ra của công ty. General Information/Thông tin chung: • Salary level: Negotiable Mức Lương: Thương lượng • Job Grade: 3 Cấp bậc công việc: 3 • Department: Engineering & Construction Bộ phận: Kỹ thuật & Xây dựng • Reports to: Civil Team Leader Báo cáo: Quản lý xây dựng công trường • Full time/part-time: Full Time Toàn thời gian/ Bán thời gian: Toàn thời gian • Location: Ho Chi Minh City Office moving to Project site when entering construction phase Địa điểm làm việc: văn phòng Hồ Chí Minh chuyển đến công trường dự án khi bước vào giai đoạn xây dựng

Apply Now

Job Details:

Công Ty TNHH Upc Renewables Vietnam Management
Is this your company? Claim it now!