Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
15 June 2021
Job ID: VN26-3128
HSE Staff
WHAT WE CAN OFFER
  • Friendly working environment
  • The Opportunities for higher position
JOB DESCRIPTION

Will in charge of company environment, safety and hygiene jobs, include but not limited: Phụ trách các công việc về môi trường, an toàn và vệ sinh của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: - Manage, checking and carry out the safety and hygiene jobs of the company such as: Safety patrol, risk assessment, improvement proposal, safety inspection supervision of machinery and equipment, safety training supervision follow the law, ... Quản lý, kiểm tra và thực hiện các công việc vệ sinh và an toàn của công ty như: Tuần tra an toàn, đánh giá rủi ro, đề xuất các phương án cải tiến, giám sát việc kiểm định an toàn cho máy móc thiết bị, giám sát việc đào tạo an toàn theo quy định của pháp luật, … - Perform environmental related tasks such as: waste classification instruction, transferring waste to the waste treatment contractor, environmental monitoring supervision, etc. Thực hiện các công việc liên quan đến môi trường như: Hướng dẫn việc phân loại rác thải, chuyển giao rác thải cho nhà thầu xử lý rác, giám sát việc quan trắc môi trường, … - Perform fire prevention and fighting and rescue related jobs such as: inspecting fire prevention and fighting work, supervising annual fire prevention training and drills follow the law, etc. Thực hiện các công việc liên quan đến phòng cháy chữa cháy như: kiểm tra công tác PCCC, giám sát việc đào tạo, diễn tập PCCC hàng năm theo quy định của pháp luật, … - Building the safety and hygiene plan, make the reports as request Xây dựng kế hoạch vệ sinh và an toàn, làm các báo cáo theo yêu cầu - Well understand about safety and hygiene jobs Hiểu rõ về các phần công việc an toàn vệ sinh lao động - Make plan and do the training for staff about safety and hygiene Lập kế hoạch và tập huấn cho cán bộ công nhân viên về an toàn vệ sinh lao động - Follow 5S of company Thực hiện theo 5S của công ty - Check the 5S of the factory monthly, make report to factory Manager Kiểm tra 5S của nhà máy hàng tháng, làm báo cáo cho Giám đốc nhà máy - Operating ISO 14001 system. Vận hành hệ thống ISO 14001 - Support the other jobs as instruction from Administration Department Hỗ trợ các công việc khác theo sự hướng dẫn của Phòng HCNS Working location: Successful candidates will work at Hung Yen factory - Thang Long II Industrial Park Địa điểm làm việc: Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại nhà máy Hưng Yên - Khu công nghiệp Thăng Long II Details will be discussed in the interview Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

JOB REQUIREMENTS

- Male/ Female Nam/ Nữ - University graduated in Environment, Chemical, Safety and Hygiene, Technical or relating field. Tốt nghiệp đại học các ngành Môi trường, Hóa, An toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật hoặc ngành nghề liên quan - At least 3 years experience in environment, fire prevention and fighting, health system management, and safety in manufacturing factory. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, phòng cháy chữa cháy và quản lý hệ thống y tế và an toàn trong các nhà máy sản xuất. - Have experience in ISO 14001 system. Có kinh nghiệm với hệ thống quản lý ISO 14001 - Candidate has knowledge in risk management and emergency response is priority. Ưu tiên ứng viên có kiến thức quản lý rủi ro và ứng phó tình huống khẩn cấp - Have knowledge of relevant laws and regulations Có hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan - Have problem-solving, planning, and proactive skills Có kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và chủ động thực hiện công việc - English is priority Giao tiếp được bằng tiếng Anh là một lợi thế - Good teamwork abilities, working independently and can work under high pressure Khả năng làm việc nhóm tốt, có thể làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao - Well loyal with company Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty - The Candidate from Hung Yen is preferred Ưu tiên ứng viên sống tại Hưng Yên

Apply Now

Job Details:

Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,ltd
Is this your company? Claim it now!