Sales Jobs 3,694 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
08 August 2019
Job ID: VN30-27021
Business Development Officer/ Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh
WHAT WE CAN OFFER
  • Professional, dynamic working environment
  • Health insurance and Social insurance regulated by Vietnam Labor Law
  • High salary and commission
JOB DESCRIPTION

Department: Business Development Team/ Tổ Phát Triển Kinh Doanh Reports To Vice Managing Director / Phó Tổng Giám Đốc DUTIES AND RESPONSIBILITES / NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM Business Development Officer plays a role as a connection between customers and products/services. They approach and persuade potential customers to become users/distributors of the company's products/services. Nhân viên phát triển kinh doanh giữ vai trò kết nối giữa khách hàng và sản phẩm/dịch vụ. Ho tiếp cận và thiết phục khách hàng tiềm năng để trở thành người sử dụng/nhà phân phối cho sản phẩm/dịch vụ công ty. Duties and responsibilities: - Search and exploit new customers. Meet with customers, consult and introduce products that the company is doing business. Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới. Gặp gỡ trao đổi với khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm mà công ty đang kinh doanh. - Manage and report customer databases to directly supervisor. Quản lý và báo cáo cơ sở dữ liệu khách hàng cho giám sát trực tiếp. - Keep contact and support customers if needed. Giữ liên lạc và hỗ trợ khách hàng nếu cần thiết. - Attend Networking events / Seminars / Conferences / Exhibition and visit customers, etc ... towards potential customers. Tham dự các sự kiện Kết nối/ Hội thảo chuyên đề/ Hội nghị/ Triển lãm và gặp gỡ khách hàng, … hướng đến các khách hàng tiềm năng. - Combine with business groups to organize the implementation (deployment and coordination) of market development programs: Promotion, display ... Kết hợp với các nhóm kinh doanh tổ chức thực hiện (triển khai và điều phối) các chương trình phát triển thị trường: Khuyến mại, trưng bày… - Support in advertising and PR campaigns: creating and developing business tools such as web-site, brochure, and advertisement by via email… Hỗ trợ quảng bá và chiến dịch truyền thông: sáng tạo và phát triển công cụ kinh doanh như web-site, brochure điện tử, và quảng cáo qua email,…

JOB REQUIREMENTS

EDUCATION AND EXPERIENCE REQUIREMENTS / YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM - Bachelor degree in business administration or marketing; Bằng đại học trở lên về quản trị kinh doanh hoặc marketing; - Background in design and copywriting preferred; Ưu tiên có kỹ năng thiết kế và viết quảng cáo; - Medical Device Development Industry Expertise; Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Thiết bị Y tế. KNOWLEDGE, SKILLS, AND ABILITIES REQUIREMENTS / KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC - Strong communication skills / Kỹ năng giao tiếp tốt; - Proficiency in English (IELTS 5.0 or equivalent) / Tiếng Anh thành thạo (IELTS 5.0 hoặc tương đương). - Aptitude in problem-solving / Có kỹ năng giải quyết vấn đề.


Job Details:

Medical Devices And Biomaterial Plant JSC
Is this your company? Claim it now!