Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 August 2019
Job ID: VN22-45
Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh
WHAT WE CAN OFFER
  • Training Opportunity: ongoing professional training
  • Working culture: highly appreciates dynamic, flexibility, team spirit and wellness
  • Competitive Income; Performance recognition; Health care plan for family; Annual leave >= 14 days
JOB DESCRIPTION

- Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh có trách nhiệm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thông qua đội ngũ cán bộ ngân hàng BIDV. Trưởng phòng Phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ với BLĐ chi nhánh , hỗ trợ và phát triển đội ngũ kinh doanh thông qua huấn luyện, đào tạo và lập kế hoạch. * TRÁCH NHIỆM CHÍNH: 1. Triển khai mô hình kinh doanh tại các chi nhánh BIDV được giao quản lý. - Phối hợp và làm việc chặt chẽ với Ban lãnh đạo tại Chi nhánh, các cán bộ tư vấn bảo hiểm (LBs) và chuyên viên bảo hiểm (ICS) - Hỗ trợ Phát triển thương hiệu của BIDV MetLife tại chi nhánh. 2 Thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bán hàng • Lên kế hoạch nhằm đạt được các KPI tại các Chi nhánh được phân công. • Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh thông qua hỗ trợ chuyên viên bảo hiểm và cán bộ tư vấn bảo hiểm tại ngân hàng • Hỗ trợ phân tích, phát hiện các nhu cầu đào tạo • Triển khai các hội thảo bán sản phẩm, hỗ trợ, huấn luyện và đào tạo các điểm bán hàng khi được yêu cầu. • Đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng của dịch vụ cung cấp tại CN. • Tham gia các buổi họp bộ phận hàng tuần và thông báo tiến độ triển khai kế hoạch cho cấp có thẩm quyền. 3. Quản lý quan hệ với các ngân hàng chi nhánh được giao quản lý 4. Quản lý/ đánh giá hiệu quả công việc/ đào tạo và phát triển chuyên viên bảo hiểm. 5. Đảm bảo tất cả các hoạt động được triển khai, thực hiện phù hợp và tuân thủ các quy định của Pháp luật và chính sách, định hướng của BIDV MetLife.

JOB REQUIREMENTS

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ hoặc dịch vụ tài chính khác. • Có hiểu biết về lập kế hoạch kinh doanh, tài chính. • Có kiến thức về tuân thủ và việc áp dụng trong lĩnh vực bảo hiểm và ngân hàng. • Nắm được kỹ thuật và các nguyên tắc lập kế hoạch quản lý khách hàng gồm: Phân tích nhu cầu khách hàng, chiến lược khách hàng, kế hoạch hành động và thiết lập mục tiêu. • Có kỹ năng phát triển quan hệ cá nhân và giao tiếp tốt, cả nói và viết • Có kỹ năng lãnh đạo – có thể lãnh đạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực và phát triển đội ngũ kinh doanh nhằm triển khai các hoạt động kinh doanh. • Có kỹ năng đánh giá và ra quyết định – có thể ra các quyết định kinh doanh kịp thời • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên.

Apply Now

Job Details:

BIDV Metlife Life Insurance LLC
Is this your company? Claim it now!