Việc làm Xây dựng & Công trình tại Đồng Nai 15 Việc làm

Vui lòng nhập email hợp lệ
Hoàn tất! Bạn sẽ nhận được thông báo về việc làm phù hợp mới
Quay lại tìm kiếm của bạn
Ứng tuyển ngay
In Báo cáo Chia sẻ Xem trong tab mới
31/05/2020
Mã công việc: VN20-4295
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (Nhà Máy Long Khánh - Đồng Nai)
WHAT WE CAN OFFER
  • Thưởng sáng kiến
  • Thưởng KPIs
  • Du lịch nước ngoài
JOB DESCRIPTION

• Establish quality management processes, technical standards and specifications/ Lập ra các quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật. • Review and evaluate the quality requirements of customers/ Xem xét & đánh giá yêu cầu về chất lượng của khách hàng. • Coordinate with the Purchasing Department to evaluate and set standards for quality requirements of materials and equipment; evaluate the quality of the products and services of the supplier/ Phối hợp với Phòng Thu Mua để đánh giá và đưa ra tiêu chuẩn về yêu cầu chất lượng đối với các loại vật tư, thiết bị; đánh giá chất lượng sản phẩm & dịch vụ của nhà cung cấp; • Apply quality management procedures for factory; Coordinate with factory to implement the established process; Maintain inspection and supervision to ensure regular and continuous implementation at factory & the site/ Áp dụng quy trình quản lý chất lượng cho nhà máy; phối hợp với nhà máy để thực hiện quy trình đã xác lập; duy trì sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự thực hiện thường xuyên và liên tục ở nhà máy & công trường; • Independent monitoring and supervision to make proposals for the best quality control/ Độc lập kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm để đưa ra đề xuất quản lý chất lượng tốt nhất; • Analyze and evaluate the actual installation quality to propose improvements manufactoring method/ Phân tích, đánh giá chất lượng, đưa ra đề xuất cải thiện phương pháp sản xuất; • Develop periodic training programs on quality management and training for QA/QC staffs, workers,… / Xây dựng chương trình đào tạo định kỳ về quản lý chất lượng và tổ chức đào tạo cho nhân viên QA/QC, công nhân, ... • Ensure the implementation of the quality management process to ensure the safety standards process/ Đảm bảo việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo quy trình tiêu chuẩn về an toàn. • Other tasks assigned by the Board of Directors/ Các nhiệm vụ khác được giao từ Ban giám đốc.

JOB REQUIREMENTS

• Nationality/ Quốc tịch: Vietnamese/ Người Việt Nam. • Graduated from the University. Gender: Male, age from 40 to 45/ Tốt nghiệp đại học. Giới tính: Nam, từ 40 tuổi đến 45 tuổi. • Certificate/ Chứng chỉ hành nghề: CWIP 3.2, NDT Level 3,… • At least 5 years of experience in QC Manager at Steel Structure companies or big local and oversea projects/ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong vai trò Trưởng phòng Quản lý chất lượng công ty kết cấu thép hoặc các công trình quy mô lớn trong và ngoài nước. • Good teamwork, problem solving and communication skills/ Tinh thần hợp tác, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt; • Result-oriented work, multi-tasking ability and high team spirit/ Làm việc theo định hướng kết quả, khả năng làm việc đa tác vụ và tinh thần đồng đội cao; • Management, leadership and training for staffs/ Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo hướng dẫn nhân viên. • Fluent in English (spoken and written)/ Thành thạo tiếng Anh (nói và viết)

Ứng tuyển ngay

Mô tả công việc:

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
Đây có phải là công ty của bạn? Nhận ngay!