24 July 2019
Job ID: VN30-24714
MEP Supervisor (European Real Estate Company)
WHAT WE CAN OFFER
  • International Health Insurance
  • 13th payment
  • company trips
JOB DESCRIPTION

- Control progress on site/ Kiểm soát tiến độ tại công trình - To allocate and supervise human resource at site and all installation, testing and commissioning of Electrical & Mechanical./ Phân bổ và giám sát nguồn nhân lực tại chỗ và tất cả các cài đặt, thử nghiệm và vận hành Điện & Cơ khí - Coordinate between main contractor and nominated contractors/suppliers, dire contractors/suppliers to catch up schedule/ Phối hợp giữa nhà thầu chính với nhà thầu được chỉ định, nhà thầu trực tiếp, nhà cung cấp để bắt kịp tiến độ. - To fix all problems related to Electrical & Mechanical./ khắc phục tất cả các sự cố liên quan đến Điện & Cơ khí - Supervise and inspect all material used for construction works (such as concrete, rebar, brick, MEPF materials, etc.)/ Giám sát và kiểm tra các vật liệu xây dựng (như bê tông, gạch, vật liệu MEPF..) - Vetting thru construction method/ Shop drawings submitted by contractors/ Thực hiện theo phương pháp xây dựng, bản vẽ mặt bằng của nhà thầu - To propose solution for issues on site/ Đề xuất giải pháp cho các vấn đề tại công trường - To control HSE on site according to approved procedures/guidelines/policies/ Kiểm soát HSE tại công trường theo các thủ tục, hướng dẫn, chính sách đã được phê duyệt - Follow and implement the Environment Management System (ISO 14001), Quality Management System (ISO9001) and the Environmental Health and Safety (EHS, OHSAS 18001) of the company/ Theo dõi và thực hiện Hệ thống quản lý Môi trường (ISO 14001), hệ thống Quản lý chất lượng (ISO 9001) và Sức khỏe & an toàn môi trường (EHS, OHSAS 18001) của công ty. - Any other works relating to the Projects as per requirements by line manager/ Các công việc khác liên quan đến dự án theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

JOB REQUIREMENTS

Min. 02 year experience working as MEP or similar postion. Have strong experience and professional skills in MEP


Job Details:

Ezlandvietnam
Is this your company? Claim it now!