Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Job ID: VN30-27632 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam
13 August 2019 Print Report Share

Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam

Job ID: VN30-27632 | Location: Ho Chi Minh, Vietnam

Sales Engineer

WHAT WE CAN OFFER
  • In accordance to Company's Policy
JOB DESCRIPTION

* JOB PURPOSE • Promotes and sells Bonfiglioli products (including but not limit to motors, gears box…) to business customers using technical knowledge and commercial training. • Quảng bá & bán các sản phẩm Bonfiglioli (bao gồm không giới hạn động cơ, hộp giảm tốc ...) cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng kiến thức kỹ thuật & thương mại. * Local Sales • Using technical skills to demonstrate to potential customers the usefulness of the product or service and how it may suit the customer better than competing products./ Sử dụng các kỹ năng kỹ thuật để chứng minh cho khách hàng tiềm năng về tính hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ và cách nó có thể phù hợp với khách hàng tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh. • Advising customers on how best to use the products or services provided./Tư vấn cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất • Collaborating with the Production, Engineering, Supply Chain departments of the company to determine how products and services could be made or modified to suit the needs of the customers./ Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kỹ thuật, cung ứng của công ty để xác định cách thức sản phẩm và dịch vụ có thể được thực hiện hoặc sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. • Selling and consulting on Motor, Gears and other Bonfiglioli’s products. /Bán và tư vấn sản phẩm mô tơ, hộp số và các sản phẩm khác của Bonfiglioli. • Proposing sales contracts that meet Company standard requirement/Đề xuất các hợp đồng đạt tiêu chuẩn, yêu cầu của Công ty • Ensure sales orders, payment and technical issues are executed/solved in timely manner/Đảm bảo các đơn hàng, thanh toán và các vấn đề kỹ thuật được giải quyết kịp thời • Comply reporting requirements. /Tuân thủ các yêu cầu báo cáo của Công ty. • Other related tasks that may be requested from time to time/ Các nhiệm vụ khác liên quan có thể được yêu cầu

JOB REQUIREMENTS

* Specialized and Technical Knowledges • Open to graduates of mainly technical disciplines • Good communication and relationship building skills, including ability to liaise with and report at all levels • In-depth knowledge of products • Good English * Core behaviors: - Openness (2) - Result orientation (2) - Accuracy (2) - Transparency & Ethic (4) - Collaboration (2) - Openness (2) - Client orientation (3) * Preferred Experience : At least 3 years of Experience in Sales, prefer industrial area


Job Details: